Písomná produkcia slobodného kráľovského mesta ako prameň k dejinám každodennosti

Vyučujúci: Mgr. Jakub Roháč

  • jednosemestrálny výberový predmet zameraný na možnosti výskumu dejín každodennosti s využitím archívnych fondov magistrátov slobodných kráľovských miest

Hodnotenie predmetu pozostáva z:

  • Aktívna účasť na prednáškach (povolené 2 absencie bez udania dôvodu)
  • Vypracovanie seminárnej práce/záverečný test

Hodnotenie pozostáva z dvoch častí

Aktívna účasť: 50%

Seminárna práca/záverečný test: 50%

Stupnica hodnotenia:

"A" – 100 – 92%

"B" – 91 – 84%

"C" – 83 – 76%

"D" – 75 – 68%

"E" – 67 – 60%

"Fx" – 59 – 0%

Dochádzka

Počas semestra sú povolené dve absencie bez udania dôvodu. V prípade ďalších neospravedlnených absencií nasleduje percentuálne zníženie hodnotenia za dochádzku o 10% za každú neospravedlnenú účasť na prednáške.

Seminárna práca/záverečný test

Podľa dohody je možné ukončiť predmet vypracovaním seminárnej práce s témou, ktorá súvisí s vyučovaným predmetom, alebo písomným testom v zápočtovom týždni. Spôsob ukončenia predmetu bude určený podľa možností študentov a aktuálneho ročníka ich štúdia. Oba spôsoby slúžia na preverenie miery pochopenia a zvládnutia témy predmetu.

Seminárna práca by mala mať rozsah 5 až 7 normostrán, textový formát (.rtf, .odt, .docx), téma bude určená individuálne.

Test pozostáva z kombinácie konkretizujúcich a otvorených otázok o najdôležitejších častiach prednášaného učiva.

 Hodnotenie seminárnych prác/vyhodnotenie záverečného testu sa uskutoční na kolokviu počas skúškového obdobia.


Výsledky vzdelávania

Študenti sa na predmete oboznámia s rozličnými druhmi diplomatickej produkcie v novovekom meste a ich využiteľnosti pri výskume dejín každodennosti. Získajú zručnosti pri orientácii vo fondoch slobodných kráľovských miest a pri analýze konkrétnych prameňov.


Stručná osnova predmetu

1. Definícia a problematika dejín každodennosti

2. Základné rozdelenie dokumentov slobodných kráľovských miest

3. Analýza dokumentov a ich výpovedná hodnota

4. Využitie prameňov pri výskume dejín každodennostiOdporúčaná literatúra

ČAPKA, František. Historia populi - Zrcadlo každodennosti v českých dějinách aneb Všední den od pravěku do konce „Velké války".Brno: Masarykova univerzita, 2018, 311 s.

DUCHOŇ, Michal. Dejiny každodennosti, mikrohistória a ich miesto v slovenských dejinách. In: DUCHOŇ, Michal – LACKO, Martin – VARŠO, Ivan (eds.). Historické rozhľady. Zborník príspevkov Katedry histórie FF UCM v Trnave. Trnava: Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda 2004 1, s. 243-248.

DUCHOŇOVÁ, Diana – LENGELOVÁ, Tünde. Hradné kuchyne a šľachtické stravovanie v ranom novoveku. Bratislava: Veda, 2016, 320 s.

DÜLMEN, Richard van. Kultur und Alltag in der frühen Neuzeit: Das Haus und seine Menschen: 16. - 18. Jahrhundert. Mníchov: C.H.Beck, 1999, 316 s.

LENGYELOVÁ, Tünde (ed.). Žena a právo. Bratislava: Historický ústav SAV, 2004, 304 s.