Odborná archívna exkurzia

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na problematiku archívnej organizácie na Slovensku ako aj v zahraničí, prácu a úlohy archívov, získanie prehľadu o archívoch (predmet je určený primárne pre študentov druhého roka Mgr. štúdia archívnictva, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
  • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Seminárna práca (min. 7 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou)

Dochádzka: 10 bodov

Seminárna práca: 190 bodov


Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

Dochádzka

Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 7 až 10 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe a následne ju budete prezentovať a obhajovať.

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií.

Ako tému si môžete zvoliť:

 Charakteristika, činnosti a práca zvoleného archívu. 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania - aktívna účasť na niekoľkých archívnych exkurziách do vybraných archívov na Slovensku resp. v zahraničí (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy).

V stanovenom termíne (do 10.05.2022) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu - ktorá sa priamo týka vybraného archívu. Jej minimálny rozsah je 7 normovaných strán.

Výsledky vzdelávania


Spoznanie súčasnej archívnej organizácie na Slovensku, vybraných štátnych a iných verejných prípadne súkromných archívov, ich archívneho materiálu a činnosti. Oboznámenie sa s aktuálnymi problémami archívnictva a archívnej vedy.

Stručná osnova predmetu


Súčasná organizácia archívnictva na Slovensku

Archívna správa - MV SR, odbor archívov a registratúr

Verejné archívy – štátne archívy a špecializované archívy

Súkromné archívy

Prehliadka vybraných archívnych zariadení

Odporúčaná literatúra


KOLLÁROVÁ, Z. – HANUS, J.: Sprievodca po slovenských archívoch. Prešov, Universum 1999.

STIEBEOVÁ, M. a kol. Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I., II/1, II/2. Bratislava, MV SR 2000- 2001.

RAGAČOVÁ, J. a kol.: Informatívny sprievodca osobitných archívov Slovenskej republiky. Bratislava, MV SR 2001. Publikovaná archívna legislatíva.