Kresťanská chronológia

Vyučujúci: Mgr. Balázs Csiba, PhD.

Jednosemestrálny predmet (v zimnom semestri), v rámci ktorého študenti nadobudnú teoretické poznatky z kresťanskej chronológie a na seminároch si prehĺbia znalosti a zručnosti pri práci s chronologickými tabuľkami a získajú tým schopnosť prevádzať kresťanské datovania na dnešný spôsob datovania. Kurz je cenným doplnkom k prednáškam zo stredovekej a ranonovovekej diplomatiky.

 

Stručná osnova predmetu

·         Juliánsky kalendár a jeho premena na kresťanský kalendár

·         Cirkevný liturgický rok

·         Najdôležitejšie cirkevné sviatky

·         Gregoriánska reforma kalendára

·         Kresťanské datovania v prameňoch uhorskej proveniencie

·         Špecifiká kresťanského datovania v Uhorsku

 

Podmienky pre absolvovanie

·         pravidelná dochádzka na vyučovanie (maximálne 2 absencie)

·         samostatná práca na seminároch v priebehu semestra (30% hodnotenia)

·         úspešné absolvovanie písomného testu v závere semestra (70% hodnotenia)

 

Stupnica hodnotenia:

"A"      100 – 90 bodov

"B"       89 – 80 bodov

"C"       79 – 70 bodov

"D"      69 – 60 bodov

"E"       59 – 50 bodov

"FX"     49 – 0 bodov