Hospodárstvo mesta a každodennosť vo svetle účtovných prameňov

Vyučujúci: Mgr. Matúš Kaščák

Jednosemestrálny výberový predmet určený pre záujemcov o problematiku hospodárenia v mestách ako aj o otázky každodennosti v mestskom prostredí.

Predmet sa realizuje v letnom semestri akademického roka 2021/2022 prezenčnou formou, avšak v závislosti od vonkajších okolností môže dôjsť k úprave formy výučby.

Hodnotenie predmetu sa realizuje počas výučbovej časti semestra.

Hodnotenie spočíva v pravidelnej dochádzke na vyučovanie, aktívnej práci na hodine a priebežnom vypracovaní troch zadaných úloh. 

Každý študent môže celkovo získať max. 100 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

Dochádzka: 10 bodov

Vypracovanie 3 zadaných úloh: 90 bodov

Stupnica hodnotenia:

"A" - 100 - 85 bodov

"B" -  84 - 70 bodov

"C" -  69 - 55 bodov

"D" -  54 - 40 bodov

"E" -  39 - 20 bodov

"Fx" -  19 - 0 bodov

Dochádzka

Študent je povinný sa počas semestra pravidelne zúčastňovať vyučovania. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Povolené sú 2 neospravedlnené absencie. Každá ďalšia neprítomnosť musí byť odôvodnená, prípadne bude vyvážená vypracovaním náhradnej úlohy.


Výsledky vzdelávania

Študenti sa na predmete oboznámia s písomnosťami účtovného charakteru z obdobia raného

novoveku v prostredí vybraných slobodných kráľovských miest. Získajú základný prehľad o

type a obsahovom využití týchto dokumentov s presahom na poznanie dejín každodennosti. Rovnako nadobudnú základné zručnosti práce s dokumentami účtovnej povahy. Zároveň si osvoja jednoduché informácie o hospodárskych orgánoch mestskej samosprávy a ich funkcionároch.

Stručná osnova predmetu

1. Úvod do problematiky

2. Typológia a skladba účtovných písomností

3. Problematika mestského hospodárstva

4. Pramenná a výpovedná hodnota

5. Problematika spracovania účtovných písomností


Odporúčaná literatúra


BUTT, Arne. Systematik und Chancen städtischer Rechnungsführung am Beispiel der spätmittelalterlichen Göttingen Kämmereiregister. In GLEBA, Gudrun – Petersen, Niels (eds.). Wirtschafts – und Rechnungsbücher des Mittelalters und der Frühen Neuzeit. Formen und Methoden der Rechnungslegung: Städte, Klöster, Kaufleute. Göttingen : Universitätverlag Göttingen, 2015, s. 79 – 101.

 

FEDORČÁKOVÁ, Mária. Správa mestských zariadení v Bardejove do roku 1526. In Mesto a dejiny, 2016, roč. 5, č. 1, s. 6 – 27.

 

KIANIČKA, Daniel. Príspevok k teórii dejín každodennosti. In BOJKOVÁ, Alžbeta (ed.). Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska. Zborník štúdií z I. vedeckej konferencie mladých historikov. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2012, s. 8 – 15.

LANDOLT, Oliver. Der Finanzhaushalt der Stadt Schaffhausen im Spätmittelalter. Ostfildern : Jan Thorbecke Verlag, 2004, s. 45 – 73.


NÉMETH, H. István. Städtepolitik und Wirtschaftspolitik in Ungarn in der Frühen Neuzeit

(16.-17. Jahrhundert). In CSAPLÁR-DEGOVICS, Krisztián – FAZEKAS, István (eds.).

Geteilt – Vereingit. Beiträge zur Geschichte de Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.-18. Jahrhundert). Berlin : Osteuropa-Zentrum Berlin Verlag, 2011, s. 349 – 353.

NÉMETH H., István. Vplyv osmanskej vojny na vývoj miest v Uhorsku a daňové zaťaženie

slobodných kráľovských miest v Uhorsku v 16. a 17. storočí. In Historický časopis, 2008, roč. 58, č. 1, s. 29 – 42.

OSTROLUCKÁ, Milena. Správa mestského hospodárstva v Košiciach v 16. a 17. storočí. In  Mesto a dejiny, 2013, roč. 2, č. 1, s. 53 – 58.