Historická demografia - pohyb obyvateľstva

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

 • Jednosemestrálny predmet zameraný na problematiku prirodzeného pohybu obyvateľstva nielen na území Slovenska ale aj v Európe a vo svete v historickom priereze (predmet je určený primárne pre študentov prvého roka Mgr. štúdia archívnictva, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
 • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou)
  • Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

  Dochádzka: 1 bod

  Seminárna práca: 199 bodov

   

  Stupnica hodnotenia:

  "A" - 200 - 185 bodov

  "B" - 184 - 170 bodov

  "C" - 169 - 155 bodov

  "D" - 154 - 140 bodov

  "E" - 139 - 120 bodov

  "Fx" - 119 - 0 bodov

  Dochádzka

  Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

  Seminárna práca

  Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

  Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)
  Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe

  Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

  Ako tému si môžete zvoliť:

   

   Analýza pohybu obyvateľstva vybranej lokality na území Slovenska alebo aj v zahraničí vo zvolenom časovom úseku

  Osnova predmetu

  1. Úvod do problematiky Historickej demografie – pohyb obyvateľstva
  2. Odborná literatúra
  3. Pramenná základňa
  4. Sobášnosť a rozvodovosť
  5. Plodnosť a pôrodnosť
  6. Chorobnosť a úmrtnosť
  7. Exkurzia do archívu