Digitalizácia archívneho dedičstva

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

 • Jednosemestrálny výberový predmet určený každému záujemcovi o problematiku digitalizácie archívneho dedičstva na Slovensku a zahraničí (predmet si môže zapísať ktorýkoľvek študent Filozofickej fakulty UK resp. Univerzity Komenského)
 • V akademickom roku 2021/2022 sa budeme stretávať v letnom semestri  - časť výučby bude prebiehať prezenčne mimo priestorov univerzity.
 • Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy). V stanovenom termíne (do 10.05.2022) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje predloženú seminárnu prácu.
 • Hodnotenie predmetu pozostáva:
 • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (1 bod)
 • Projektová seminárna práca (99 bodov)
 • Spolu bude možné získať maximálne 100 bodov
 • Stupnica hodnotenia:

  "A" - 100 - 90 bodov

  "B" -  89 - 80 bodov

  "C" -  79 - 70 bodov

  "D" -  69 - 60 bodov

  "E" -  59 - 50 bodov

  "Fx" - 49 - 0 bodov

 • Predmet je ukončený skúškou - teda je hodnotený počas skúškového obdobia

 

Osnova a časové dispozície predmetu:

Úvod do problematiky digitalizácie archívnych dokumentov

Digitalizácia – digitalizát

Príprava archívnych dokumentov na digitalizáciu

Spôsoby digitalizácie a technické požiadavky

Postprocessing – úprava a spracovanie digitalizátov

Metadáta a metadátovanie

Ukladanie a prezentácia digitalizátov