Aristokracia v Uhorsku v pomoháčskom období

Vyučujúci: doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

 

Prednáška oboznamuje poslucháčov so súčasným historickým výskumom uhorskej vyššej šľachty (aristokracie). Približuje základnú odbornú literatúru k tejto problematike, predstavuje najvýznamnejších autorov, tématické okruhy ich bádania a perspektívy moderného historického výskumu v tejto oblasti. Informuje o najvýznamnejších magnátskych rodoch novovekého obdobia na našom území, ich genealógii a majetkových pomeroch. Predstavuje vývoj erbov uhorskej vyššej šľachty, podáva informácie o najvýznamnejších dynastických a záslužných radoch Rakúsko-Uhorska. Cielene sa venuje predstavovaniu cisárskeho dvora vo vzťahu k aristokracii a štruktúre dvorov najvýznamnejších aristokratických rodov v Uhorsku. Oboznamuje tiež s aristokratickými rodmi pôsobiacimi v uhorskej metropole.