Štúdium

Katedra archívnictva a PVH poskytuje študentom vysokoškolské vzdelanie vo všetkých troch stupňoch štúdia. V trojročnom bakalárskom programe archívnictvo, v dvojročnom magisterskom programe archívnictvo a v štvorročnom doktorandskom programe pomocné vedy historické.

Na tejto stránke nájdete všetky informácie o študijných programoch, vyučovaných predmetoch, záverečných prácach. Rovnako tu nájdete všetko o študentskej vedeckej a odbornej konferencií, domácich a zahraničných exkurziách, ktoré katedra ponúka pre svojich študentov.

Rovnako tu nájdete všetky potrebné tlačivá a materiály súvisiace so štúdiom.