Partneri

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a najmä štátne archívy, ktoré sú v jeho zriadovateľskej pôsobnosti sú partnermi Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty.

V roku 2020 bola uzatvorená rámcová zmluva o vzájomnej spolupráci a rovnako aj rad vykonávacích dohôd na akademický rok 2020/2021:

Rámcová zmluva medzi FiF UK a MV SR o vzájomnej spolupráci (RD/2020/1134/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808474&l=sk  #4808474


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Bratislave (ČZ/2020/1135/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808497&l=sk #4808497


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Banskej Bystrici (ČZ/2020/1136/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808521&l=sk #4808521

Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Košiciach (ČZ/2020/1137/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808540&l=sk #4808540


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Nitre (ČZ/2020/1139/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808609&l=sk #4808609


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Prešove (ČZ/2020/1140/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808634&l=sk #4808634


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Trenčíne (ČZ/2020/1142/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808711&l=sk #4808711


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Trnave (ČZ/2020/1143/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808742&l=sk #4808742


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Štátny archív v Žiline (ČZ/2020/1145/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808786&l=sk #4808786


Vykonávacia dohoda k Rámcovej zmluve... - Slovenský národný archív (ČZ/2020/1146/IX/FIF/TAJ) https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=4808794&l=sk #4808794

Centrum spoločných činností SAV - Archív Slovenskej akadémie vied

Centrum spoločných činností SAV - Archív Slovenskej akadémie vied je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve. 

Rámcová zmluva č. XII/6/2016/FiF UK o vzájomnej spolupráci

Vykonávacia dohoda č. 1 k Rámcovej zmluve č. XII/6/2016/FiF UK - pre akademický rok 2016/2017 

 

http://www.archiv.sav.sk/

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Ústav pamäti národa

Ústav pamäti národa je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve. 

Spolupráca sa ale neviaže iba na realizáciu archívnej praxe, ale študenti FiF UK sa napríklad aktívne podieľali aj na projektoch iných sekcií ÚPN.

Zmluvná spolupráca je realizovaná od roku 2015. Avšak aktívna spolupráca medzi fakultou a ústavom sa viaže už do čias vzniku Ústavu pamäti národa.

www.upn.gov.sk

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Geodetický a kartografický ústav Bratislava a hlavne jeho Ústredný archív geodézie a kartografie pomáha najmä naším študentom pri vypracúvaní ich seminárnych a záverečných prác, poskytovaním údajov a informácií na základe:

D o h o d a o spolupráci uzavretá medzi Geodetickým a kartografickým ústavom Bratislava a Univerzitou Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta UK

www.gku.sk

Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Ústav PVH a archivnictví

Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedno z jej pracovísk, Ústav pomocných věd historických a archivnictví je naším partnerom. 

http://www.phil.muni.cz/wpvh/

<output>Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedna z jej katedier, Katedra pomocných věd historických a archivního studia je naším partnerom</output>

<output>Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedna z jej katedier, Katedra pomocných věd historických a archivního studia je naším partnerom.  </output>

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedno z jej pracovísk, Katedra historie a jej Oddelenie PVH je naším partnerom.

 http://ff.ujep.cz/

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta - Katedra PVH a archivnictví

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedna z jej katedier, Katedra pomocných věd historických a archivního studia je naším partnerom. 

http://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Katedry/Katedra-pomocnych-ved-historickych-a-archivnic

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a hlavne jeho archív je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve. 

Rámcová zmluva č. 32/16 / XII/13/2016/FiF UK medzi Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Univerzitou Komenského v Bratislave - Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci

 

http://www.smopaj.sk/sk

<output>Ústredný archív Slovenskej akadémie vied je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve.  </output>

Zeměměřický úřad