Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Partneri

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Geodetický a kartografický ústav Bratislava a hlavne jeho Ústredný archív geodézie a kartografie pomáha najmä naším študentom pri vypracúvaní ich seminárnych a záverečných prác, poskytovaním údajov a informácií na základe

Zmluvy č. 6-102-7/2016 o spolupráci v odbore geodézie, kartografie a katastra, ktorú uzatvorila naša Filozofická fakulta UK a GKÚ.

www.gku.sk

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta - Katedra PVH a archivnictví

Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedna z jej katedier, Katedra pomocných věd historických a archivního studia je naším partnerom. 

http://www.uhk.cz/cs-CZ/FF/Katedry/Katedra-pomocnych-ved-historickych-a-archivnic

Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta - Ústav PVH a archivnictví

Masarykova univerzita v Brně - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedno z jej pracovísk, Ústav pomocných věd historických a archivnictví je naším partnerom. 

http://www.phil.muni.cz/wpvh/

<output>Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedna z jej katedier, Katedra pomocných věd historických a archivního studia je naším partnerom</output>

<output>Univerzita Hradec Králové - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedna z jej katedier, Katedra pomocných věd historických a archivního studia je naším partnerom.  </output>

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem - Filozofická fakulta je naším partnerom v rámci medzinárodného programu ERASMUS+, ktorý umožňuje nielen študentom ale aj učiteľom možnosť zúčastniť sa mobility v rámci svojho štúdia resp. pôsobenia. Jedno z jej pracovísk, Katedra historie a jej Oddelenie PVH je naším partnerom.

 http://ff.ujep.cz/

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied

Ústredný archív Slovenskej akadémie vied je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve. 

Rámcová zmluva č. XII/6/2016/FiF UK o vzájomnej spolupráci

Vykonávacia dohoda č. 1 k Rámcovej zmluve č. XII/6/2016/FiF UK - pre akademický rok 2016/2017 

 

http://www.archiv.sav.sk/

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a hlavne jeho archív je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve. 

Rámcová zmluva č. 32/16 / XII/13/2016/FiF UK medzi Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Univerzitou Komenského v Bratislave - Filozofickou fakultou o vzájomnej spolupráci

 

http://www.smopaj.sk/sk

<output>Ústredný archív Slovenskej akadémie vied je partnerom našej katedry ako aj celej Filozofickej fakulty UK vo viacerých oblastiach. Poskytuje študentom archívnictva a študentom pomocných vied historických možnosť absolvovania archívnych praxí a stáži či možnosť vypracúvať záverečné práce z archívnych súborov uložených v archíve.  </output>

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Zeměměřický úřad