Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zuzana Nemcová

PhDr. Zuzana Nemcová, CSc.

 

Narodila sa 6. októbra 1963 v Bratislave. Tu prebiehal celý jej doterajší život. Do základnej školy chodila v rokoch 1969 - 1978, do gymnázia 1978 - 1982. Následne v rokoch 1982 až 1986 študovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského, odbor archívnictvo.
    Po absolvovaní vysokej školy sa zamestnala v Ústrednom archíve Slovenskej akadémie vied, kde pracovala až do roku 1988. V rokoch 1989 - 1992 bola internou ašpirantkou na Katedre československých (resp. českých a slovenských) dejín a archívnictva FIF UK. Dňom l. októbra 1992 sa na tej istej katedre stala odbornou asistentkou. V uvedenom pra­covnom zaradení pôsobí aj v súčasnosti na novovytvorenej Katedre archívnictva a pomocných vied historických. Na základe rigoróznej skúšky v roku 1988 získala akademický titul doktorky filozofie (PhDr.). V roku 1996 jej po obhájení dizertačnej práce z novovekej diplomatiky bola udelená vedecká hodnosť kan­didátky historických vied (CSc.) v odbore pomocné vedy historické.
    Doktorka Z. Nemcova vyučovala, respektíve vyučuje tieto predmety: chronológia (od 1993), novoveká diplomatika (od 1994), paleografia, kodikológia, epigrafia ( 1995 - 1998 ), diplomový seminár (od 1994), výberový seminár z pomocných vied historických (od 1993) a metrológia.
    Zmienky o ašpirantskej a pedagogickej činnosti PhDr. Z. Nemcovej sú publikované v správach o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK od roku 1989 na stránkach časopisu Slovenská archivistika.