Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rastislav Luz

Mgr. Rastislav Luz

Narodil sa 15. októbra 1988 v Bratislave. V rokoch 2010 - 2015 študoval archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.


Počas štúdia bol ocenený Cenou profesora Alexandra Húščavu a dvakrát Akademickou pochvalou rektora UK. Vo svojich záverečných prácach sa venoval Diplomatickej produkcii predstaviteľov Bratislavského komitátu do roku 1317 a pripravil edíciu účtovných registrov Bratislavskej kapituly z 15. storočia.

Od roku 2015 je interným doktorandom v odbore pomocné vedy historické s témou dizertačnej práce Písomná produkcia Bratislavskej stolice a jej predstaviteľov do konca stredoveku.

 

Od roku 2012 spolupracuje na projekte Slovak Early Music Database - Cantus Planus in Slovacia (cantus.sk). Absolvoval odbornú stáž v Národnom archíve v Prahe. V rokoch 2014 - 2015 bol odborným pracovníkom Archívu hl. mesta SR Bratislavy.  

 

Odborne sa venuje stredovekej diplomatike, uhorskému stredoveku, problematike pochovávania v sakrálnych stavbách a dejinám mesta Svätý Jur.