Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mária Balážová

 

Narodená 26. apríla 1990 v Bratislave.

Od roku 1997 navštevovala Základnú školu sv. Uršule v Bratislave. V roku 2001 bola prijatá na osemročné Gymnázium sv. Uršule, ktoré úspešne ukončila v roku 2009. Počas hľadania svojej ďalšej životnej cesty ju zaujala možnosť študovať na Katedre archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte UK, kde by mohla ďalej rozvíjať svoj záujem o humanitné vedy a zvlášť o históriu. Na študijný program Archívnictvo bola prijatá v roku 2009. Štvorročný bakalársky stupeň tohto štúdia úspešne absolvovala v roku 2013. O rok neskôr v tom istom odbore získala aj magisterský titul. V septembri 2014 nastúpila na interné doktorandské štúdium v študijnom programe Pomocné vedy historické s témou dizertačnej práce „Úradné knihy miest a mestečiek na západnom Slovensku“.

Odborne sa venuje diplomatike a dejinám miest, mestečiek a obcí na západnom Slovensku.

Medzi jej záľuby patrí turistika, cestovanie, knihy, príroda.