Jakub Roháč

Mgr. Jakub Roháč

Narodil sa 17. marca 1993 v Trnave. Tu navštevoval v rokoch 2003 – 2011 Gymnázium Jána Hollého. Po ukončení stredoškolského štúdia nastúpil na odbor archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bakalársky stupeň štúdia ukončil obhajobou práce, zameranej na  diplomatickú a obsahovú analýzu účtovnej knihy mesta Trnava z roku 1556. V roku 2016 získal magisterský titul s prácou, ktorej obsahom bol rozbor archívneho fondu Dobrovoľného hasičského zboru v Trnave.

V tom istom roku nastúpil na pozíciu archivára do Štátneho archívu v Trnave. Tu sa venuje najmä spracúvaniu a sprístupňovaniu archívnych fondov, ako aj organizácii výstav, vedecko-popularizačných prednášok a iných podujatí, na ktorých sa aktívne podieľa.

Od roku 2018 pôsobí ako interný doktorand na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Venuje sa výskumu písomnej produkcie slobodných kráľovských miest, ako aj regionálnym dejinám Trnavy a okolia.