Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Balázs Csiba

Mgr. Balázs Csiba

Narodil sa 7. júla 1988 v Dunajskej Strede. Vyštudoval študijný program História na FiF UK v Bratislave (2010 ‒ 2015). Od septembra 2016 pôsobí ako interný doktorand na Katedre archívnictva a PVH, zároveň na Katedre histórie Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho v Komárne ako pedagogický asistent. Primárne sa venuje genealógii šľachtických rodov na Žitnom ostrove a edovaniu stredovekých prameňov diplomatického charakteru. K jeho vedeckému záujmu patrí ešte problematika uhorského súdnictva v stredoveku.