Adriana Varhoľová

Mgr. Adriana Varhoľová

Narodila sa 3. júla 1993 v Poprade.

Adriana pochádza z obce Hôrka pri Poprade. V rokoch 2008-2012 absolvovala odbor propagačné výtvarníctvo na Strednej umeleckej škole v Kežmarku. Vďaka odborníčkam v oblasti dejín výtvarnej kultúry, ktoré ju v týchto rokoch učili, si vytvorila silný vzťah ku kultúre a dejinám. To ju motivovalo k ďalšiemu štúdiu práve na Katedre archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte UK. Študijný program archívnictvo absolvovala so získaním magisterského titulu v rokoch 2012-2017. V záverečných prácach sa zamerala opäť na umenie – konkrétne sa zaoberala kostolmi na Spiši a Záhorí vo svetle kánonických vizitácii. Od januára do augusta 2017 súčasne pracovala ako archivárka v Archíve Pamiatkového úradu SR v Bratislave. Momentálne je internou doktorandkou v študijnom programe pomocné vedy historické a v rámci svojej dizertačnej práce pokračuje vo výskume kánonických vizitácií.

Okrem vizitácií ju zaujíma hlavne región Spiš, Stolica spišských kopijníkov, cirkevná správa na území Slovenska, sakrálne pamiatky a epigrafia.