Členovia katedry

 

Zloženie pedagógov katedry (1 profesor, 2 docenti, 2 odborní asistenti) zaručuje medzinárodnú úroveň vzdelávania a aj vekovú zloženie je zárukou dlhodobej akreditovanosti našich študijných programov na všetkých troch stupňoch štúdia.

 

Profesori:

prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD. - vedúci katedry a katedrový koordinátor pre mobility a program Erasmus+

prof. PhDr. Jozef Novák, DrSc. - emeritný profesor

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.  - emeritný profesor

Docenti:

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. - tajomník katedry a správca čiastkovej knižnice katedry

Doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Odborní asistenti:

Mgr. Balázs Csiba, PhD.

Mgr. Ján Valo, PhD. - študijný poradca katedry 

Externí učitelia a spolupracovníci:

PhDr. Veronika Nováková, PhD.

 

Kolegyne a kolegovia zo Slovenského národného archívu, Archívu mesta Bratislavy, Archívu Ústavu pamäti národa, Archívu Slovenskej akadémie vied a iných archívov (najmä v rámci praxí).

 

Doktorandi v dennej forme štúdia:

Mgr. Michal Celnar - prerušené štúdium

Mgr. Matúš Kaščák

Mgr. Ján Korekáč

Mgr. Jakub Roháč

Doktorandi v externej forme štúdia:

Mgr. Martin Ceber

PhDr. Miroslav Martinický

Mgr. Jana Srnková – cotutelle s Masarykovou univerzitou v Brne