Základy PVH 1

Vyučujúci: Mgr. Adriana Varhoľová, Mgr. Michal Celnar, Mgr. Matúš Kaščák, Mgr. Jakub Roháč

Osnova predmetu:

 1. Predmet chronológie a jej členenie (J. Roháč)
 2. Dejiny chronológie ako vedy, významní predstavitelia (J. Roháč)
 3. Základné astronomické pojmy (M. Kaščák)
 4. Základy práce s chronologickými tabuľkami, prevádzanie rímskeho datovania (M. Kaščák)
 5. Základné predpoklady merania času a zostavenia kalendára (J. Roháč)
 6. Pojem kalendár, základné typy kalendárov (J. Roháč)
 7. Kalendár a jeho grafické zobrazenie, kalendáre v období staroveku a raného stredoveku (M. Celnar)


 1. Dejiny a metodológia metrológie (A. Varhoľová)
 2. Snahy o unifikáciu mier a váh pred rokom 1874 (A. Varhoľová)
 3. Všeobecný historický vývoj mier a váh (M. Celnar)
 4. Poľnohospodárske miery a váhy na Slovensku (M. Celnar)