Základy informatiky pre archivárov

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD

Jednosemestrálny predmet určený primárne pre študentov archívnictva a rovnako aj pre ďalších záujemcov z radov študentov fakulty či univerzity. 

V akademickom roku 2021/2022 sa bude výučba realizovať dištančnou metódou (prostredníctvom aplikácie MS Teams) a možno aj prezenčnou metódou - v závislosti na aktuálnom vývoji pandemickej situácie na Slovensku a v Bratislave.

Študenti v ňom získajú základné vedomosti a znalosti o informatike ako vede a jej aplikácií v prostredí archívov a archívnictva.

Predmet je hodnotený počas výučbovej časti semestra ako aj skúškovej časti semestra a jeho hodnotenie sa skladá:

z pravidelnej dochádzky (povolené 2 absencie),

priebežného vedomostného ústneho kolokvia (priebežné hodnotenie)

a z vypracovania a prezentácie a obhajoby seminárnej práce (skúška). 

Predmet je hodnotený počas výučbovej časti ako aj skúškovej časti semestra. Tzn. študent, ktorý splnil podmienky priebežného hodnotenia má nárok na jeden riadny a dva opravné termíny hodnotenia.

Termíny:

—Termín odovzdania elektronickej verzie seminárnej práce: 10.05.2022

—Termíny pre priebežné vedomostné ústne kolokvium a obhajoby seminárnych prác budú vypísané v AISe - po vzájomnej dohode. 

—Prihlásiť sa na ne bude potrebné do 10.05.2022

Seminárna práca:

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 30 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Štruktúra podobná ako sa vyžaduje pri záverečných prácach – viď. Smernica rektora UK č. 12/2013

V práci budete používať automatické funkcie na tvorbu obsahu a zoznamov príloh či registrov

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej (formát MS Word a PDF) 

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií počas semestra

Ako tému si môžete zvoliť:

Aplikácia poznatkov z predmetu pri spracovaní archívnych súborov

Projekt digitalizácie vybraného archívneho súboru alebo jeho časti

Analýza vybraného systému pre správu registratúry / document management 

Podmienky na absolvovanie predmetu

Študent je povinný počas výučbovej časti semestra zúčastňovať sa pravidelne a aktívne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), rovnako musí úspešne absolvovať priebežné vedomostné kolokvium - ak úspešne absolvuje dochádzku a kolokvium, smie sa študent zúčastniť skúšky. V stanovenom termíne (do 10. mája bežného roka) odovzdá v elektronickej podobe (vo formáte MS Word a PDF) a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu. Seminárna práca musí byť vpracovaná formálne primerane v zmysle ustanovení Smernice Rektora UK č. 12/2013 t.j. v základných formálnych ako aj obsahových náležitostiach ako záverečná práca. Rozsah vlastnej seminárnej práce (od úvodu po záver) 20 až 30 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov). Tému práce si zvolí každý študent samostatne po spoločnej konzultácií s vyučujúcim predmetu. Ako tému si je možné zvoliť: Spracovanie vybranej archívnej pomôcky v elektronickej databázovej forme.

Následne sa zúčastní študent ústnej skúšky, ktorá bude pozostávať z prednášaných tém a problematík, seminárov a exkurzií ako aj zo samoštúdia literatúry v termínoch zverejnených prostredníctvom akademického informačného systému.

Dochádzka: 10 bodov

Priebežné vedomostné kolokvium: 40 bodov

Seminárna práca: 50 bodov

Záverečná ústna skúška: 50 bodov

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

 

Termíny skúšky budú zverejnené prostredníctvom AIS najneskôr v posledný týždeň výučbovej časti. Porušenie akademickej etiky má za následok anulovanie získaných bodov v príslušnej položke hodnotenia. Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 50/50

Osnova predmetu:

Archívny (elektronický) informačný systém

Ústredná evidencia archívneho dedičstva SR

Analógová vs. digitálna forma informácie

Čo je vlastne digitalizácia

Digitalizácia v archívoch

Archívne štandardy

Metadáta

Typy nosičov

Dlhodobá archivácia digitálnych kópií

Legislatíva a interné akty riadenia

Požiadavky na elektronické systémy na správu registratúry

Elektronické archívne dokumenty

Aplikačné programové vybavenie