Základy archívnictva pre historikov

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Cieľom kurzu je získanie základných poznatkov o archívnictve, dejinách archívov a archívnej organizácii, o súčasnej archívnej teórii a platnej archívnej legislatíve, oboznámenie sa so základnými odbornými činnosťami v archíve, možnosťami využívania archívneho informačného aparátu, právami a povinnosťami bádateľa.

Študenti spoznajú  archívnictvo ako súčasť PVH,  v stručnom prehľade sa oboznámia s dejinami archívov a archívnej organizácie (s osobitným zreteľom na Slovensko), oboznámia sa so súčasnou archívnou organizáciou a legislatívou na Slovensku, odbornou archívna činnosť,  evidenčnými a archívnymi pomôckami a možnosťami ich využívania. Súčasťou kurzu je i exkurzia vo vybranom archívnom pracovisku.
Kurz je ukončený záverečným písomným testom a písomnou prácou.

Odporúčaná literatúra

KOLLÁROVÁ, Z. – HANUS, J.: Sprievodca po slovenských archívoch. Prešov, Universum 1999.

STIEBEROVÁ, M. a kol.: Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I., II/1, II/2. Bratislava, MV SR 2000- 2001.

RAGAČOVÁ, J. a kol.: Informatívny sprievodca osobitných archívov Slovenskej republiky. Bratislava, MV SR 2001.

BUZINKAYOVÁ, A. a kol.: Príručka archivára. Bratislava 1999.

HORVÁTH, V. – KARTOUS, P. – WATZKA, J.: Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov. Bratislava 1988.

KARTOUS, P. – MRIŽOVÁ, M.: Správa registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov u ich pôvodcov. Bratislava 2003.

Publikovaná archívna legislatíva.