Základné diplomatické kategórie

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-boAI-108/15 Základné diplomatické kategórie

1. Diplomatika ako pomocná veda historická

2. Predmet diplomatiky a jej členenie, vzťah diplomatiky k ostatným PVH
3. Metódy diplomatiky

4. Počiatky diplomatiky a jej vývoj do vystúpenia Jeana Mabillona
5. Jean Mabillon a význam jeho diela
6. Pomabillonovský vývoj diplomatiky
7. Základné diplomatické kategórie
a) Listina a príbuzné druhy písomností (dekrét, štatút)
b) Mandát
c) List
d) Úradná kniha
e) Spis
f) Účtovné písomnosti

8. Genéza dokumentov
a) Vznik dokumentov v predkancelárskom období
b) Kancelária a jej personál, genéza dokumentu v kancelárii
c) Predlohy a formuláre
d) Spôsoby zachovania dokumentov (koncept, originál, kópia)

9. Diplomatická kritika
a) Diplomatická analýza
b) Falzátorstvo - historické a diplomatické falzum

Odporúčaná literatúra

Lehotská, D. Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.

Lehotská, D. Základné diplomatické kategórie. Bratislava 1988.

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • ústna skúška