Úvod do archívnictva

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-boAI-113/15 Úvod do archívnictva

1. Predmet archívnictva

2. Dejiny archívov a archívnictva

a) staroveké archívy

b) archívnictvo v antickom Grécku a Ríme

c) pápežské archívnictvo

d) stredoveké archívnictvo

3. Archívy a archívna organizácia na Slovensku

a) archívy v Uhorsku

b) archívy a archívnictvo na Slovensku v rokoch 1918 – 1945

c) archívnictvo v rokoch 1945 – 1974

d) archívnictvo v rokoch 1975 - 2002

e) súčasná archívna organizácia na Slovensku

4. Spoločnosť slovenských archivárov

5. Medzinárodná archívna spolupráca

Odporúčaná literatúra

Štouračová, J. Úvod do archivnictví. Brno 1999.

Brenneke, A. - Leesch, W. Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des Europäischen Archivwesens. Leipzig 1953.

Dejiny archívov na Slovensku. Bratislava 2008.

Favier, J. Les archives. Paris1975.

Vybrané štúdie v archívnych periodikách Slovenská archivistika, Archivní časopis, Sborník archivních prací, Fórum archivárov.

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • záverečná skúška