Špeciálna diplomatika

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-moAI-103/15 Špeciálna diplomatika

1. Pápežská diplomatika
a) Periodizácia
b) Jednotlivé vývinové obdobia pápežskej diplomatiky
üc) Diplomatická produkcia pápežskej kancelárie

2. Cisárska diplomatika

a) Periodizácia
b) Jednotlivé vývinové obdobia cisárskej diplomatiky
c) Diplomatická produkcia cisárskej kancelárie

3. Verejný notár
a) Vznik inštitútu verejného notariátu v Európe
b) Notársky inštrument

4. Diplomatický seminár – diplomatická analýza vybraného listinného materiálu

Odporúčaná literatúra

Bresslau, H. Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien I., II. Leipzig 1889 a n.

Lehotská, D. Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.

Rabikauskas, P. Diplomatica pontificia. Romae 1994

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • aktívna práca v seminári

  • záverečná skúška