Seminár k bakalárskej práci 1

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.; prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.; doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.; doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Vypracovanie základnej štruktúry bakalárskej práce a zhotovenie zoznamu relevantnej odbornej literatúry 3 absencie sú akceptované (doložiť doklad od lekára a pod.)


Výsledky vzdelávania

Študent v spolupráci s pedagógom bude schopný posúdiť relevantnosť výberu témy, vymedzia ju obsahovo, chronologicky a geograficky, posúdia výpovednú hodnotu relevantných historických prameňov, kriticky zhodnotia odbornú literatúru, študent sa oboznámi s vhodnou štruktúrou práce, zvládne technické postupy pri príprave bakalárskej práce a získa skúsenosti z analýzy a kritiky prameňov a literatúry.

Stručná osnova predmetu

Problematika výberu témy bakalárskej práce, jej vymedzenia Heuristika prameňov a literatúry Kritické zhodnotenie odbornej literatúry k zvolenej téme Zhodnotenie relevantných historických prameňov Štruktúrovanie bakalárskej práce

Odporúčaná literatúra

ECO, U.: Jak napsat diplomovou práci. Praha, Votobia 1997.

KATUŠČÁK, D.: Ako písať vysokoškolské a kvalifikačné práce. Bratislava, Stimul 1998.

Podľa témy bakalárskej práce ďalšia literatúra.