PVH - Genéza a vývoj

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-boAI-100/15 PVH - genéza a vývoj


1. Definícia a vymedzenie pojmu PVH

2. Význam PVH v historických vedách

3. Základné PVH

4. Moderné PVH

5. Možnosti klasifikácie PVH

6. Počiatky PVH - vznik a vývoj

7. Význam diela Jeana Mabillona pre rozvoj PVH

8. Vývoj a pestovanie PVH na Slovensku

9. Tendencie a trendy ďalšieho vývoja PVH

Odporúčaná literatúra

Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R. Vademecum PVH. Praha 1988.

Zemene, R. - Zubácka, I. Kapitoly z pomocných vied historických. Bratislava 1993.

Kartous, P. - Novák, J. - Vrteľ, L. Erby a vlajky miest v Slovenskej republike. Bratislava 1991.

Lehotská, D. Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.

Kol.: Príručka archivára. Bratislava 1999.

Pomocné vedy historické, súčasný stav a perspektívy. Dolný Kubín 1986.
Novák, J.: Slovenské mestské a obecné erby. Bratislava 1972.

Vrteľ, L.: Osem storočí slovenskej heraldiky. Martin 2003

Szymaǹski, J. Nauki pomocnicze historii. Warszawa 2002.

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • písomná previerka

  • kolokvium