Pramene k dejinám umenia

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Cieľom kurzu je porozumenie významu jednotlivých PVH v procese skúmania historických prameňov k dejinám umenia, osvojenie si základných informácií o archívnictve, o dejinách archívov a o súčasnej archívnej organizácii na Slovensku, získanie poznatkov o archívnych súboroch (resp. dokumentoch), v ktorých je pravdepodobný výskyt informácií k dejinám umenia, oboznámenie sa s archívnym informačným aparátom a možnosťami jeho využívania, nadobudnutie skúseností s analýzou, kritikou a interpretáciou historických písomných prameňov.


Súčasťou kurzu je i exkurzia vo vybranom archíve.
Kurz je zakončený záverečným písomným testom.

Odporúčaná literatúra

KOLLÁROVÁ, Z. – HANUS, J.: Sprievodca po slovenských archívoch. Prešov, Universum 1999.

STIEBEROVÁ, M. a kol.: Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I., II/1, II/2. Bratislava, MV SR 2000- 2001.

RAGAČOVÁ, J. a kol.: Informatívny sprievodca osobitných archívov Slovenskej republiky. Bratislava, MV SR 2001.

BUZINKAYOVÁ, A. a kol.: Príručka archivára. Bratislava 1999.

HORVÁTH, V. – KARTOUS, P. – WATZKA, J.: Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov. Bratislava 1988. LEHOTSKÁ, D.: Základné diplomatické kategórie. Bratislava, UK 1988 LEHOTSKÁ, D.: Príručka diplomatiky. Bratislava, SAS 1972.

ZUBÁCKA, I. – ZEMENE, M.: Kapitoly z PVH. Bratislava, UK 1993.

HLAVÁČEK, I. – KAŠPAR, J. – NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Praha, Svoboda 1988. (resp. novšie vydania)

Vybrané monografie a štúdie ku konkrétnym historickým prameňom.