Odborná archívna prax 1

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Študent je povinný aktívne sa zúčastniť na odbornej archívnej praxi v MV SR - Slovenskom národnom archíve v Bratislave v trvaní 5 pracovných dní po 6 pracovných hodín (20.09.2021 - 24.09.2021), následne obdrží hodnotenie zo strany archívu.

V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a diskutuje o predloženej seminárnej práci - správe o archívnej praxi, ktorej rozsah musí byť minimálne 5 normovaných strán.

Výsledky vzdelávania

Spoznanie organizačnej štruktúry archívneho pracoviska – MV SR - Slovenský národný archív v Bratislave - a jeho odborných ako aj vedeckých činností.

Stručná osnova predmetu

Organizačná štruktúra archívu - MV SR - Slovenský národný archív

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana v prostredí MV SR

Predarchívna starostlivosť

Základy archívnej metodiky a metodológie

Archívna prax - základne pojmy a terminológia

Ochrana archívnych dokumentov praxi

Odporúčaná literatúra


BUZINKAYOVÁ, A. a kol.: Príručka archivára. Bratislava 1999.

HORVÁTH, V. – KARTOUS, P. – WATZKA, J.: Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov. Bratislava 1988.

KARTOUS, P. – MRIŽOVÁ, M.: Správa registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov u ich pôvodcov. Bratislava 2003.