Odborná archívna exkurzia

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na problematiku archívnej organizácie na Slovensku ako aj v zahraničí, prácu a úlohy archívov, získanie prehľadu o archívoch (predmet je určený primárne pre študentov druhého roka Bc. štúdia archívnictva, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
  • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Dochádzka na vyučovanie - nutná fyzická účasť na samotnej exkurzií a na organizačných stretnutiach
  • Seminárna práca (min. 7 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou na samotnej exkurzií)

Dochádzka: 10 bodov

Seminárna práca: 190 bodov


Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

Dochádzka

Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Je nutná fyzická účasť na samotnej exkurzií a na organizačných stretnutiach pred samotnou exkurziou (ich predpokladaný počet sú tri). Študent, ktorý sa nebude môcť zúčastniť organizačného stretnutia resp. samotnej exkurzie alebo jej časti je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na rozsahu absencie podľa zadania vyučujúceho.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 7 až 10 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe a rovnako ju budete prezentovať a obhajovať počas vlastnej exkurzie.

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií.

Ako tému si môžete zvoliť:

 Charakteristika vybranej pamiatky alebo archívu. 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný zúčastňovať sa na cca. troch organizačných stretnutiach a rovnako sa aktívne zúčastniť na viacdňovej exkurzií na Slovensku. 

V stanovenom termíne (do 10.05.2022) odovzdá v elektronickej podobe a počas samotnej exkurzie prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu - ktorá sa priamo týka vybraného archívu, pamiatky resp. navštíveného miesta. Jej minimálny rozsah je 7 normovaných strán.

Výsledky vzdelávania


Spoznanie súčasnej archívnej organizácie na Slovensku, vybraných štátnych a iných verejných prípadne súkromných archívov, ich archívneho materiálu a činnosti. Oboznámenie sa s aktuálnymi problémami archívnictva a archívnej vedy.

Stručná osnova predmetu


Súčasná organizácia archívnictva na Slovensku

Archívna správa - MV SR, odbor archívov a registratúr

Verejné archívy – štátne archívy a špecializované archívy

Súkromné archívy

Prehliadka vybraných archívnych zariadení

Odporúčaná literatúra


KOLLÁROVÁ, Z. – HANUS, J.: Sprievodca po slovenských archívoch. Prešov, Universum 1999.

STIEBEOVÁ, M. a kol. Informatívny sprievodca štátnych archívov Slovenskej republiky I., II/1, II/2. Bratislava, MV SR 2000- 2001.

RAGAČOVÁ, J. a kol.: Informatívny sprievodca osobitných archívov Slovenskej republiky. Bratislava, MV SR 2001. Publikovaná archívna legislatíva.