Ochrana archívnych dokumentov

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy problematiky ochrany archívnych dokumentov a registratúrnych záznamov 

Hodnotenie predmetu pozostáva z:

  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu, prezentácia a obhajoba)

Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

Dochádzka: 1 bod

Seminárna práca: 199 bodov

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

Dochádzka

Sú povolené 2 absencie počas semestra. Výučba predmetu sa začína po skončení odbornej archívnej praxe. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 25 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe - vo formáte MS Word a PDF

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

Analýzu vybraného archívu, registratúrneho strediska alebo podobného subjektu z hľadiska ochrany dokumentov a návrhom možného zlepšenia podmienok 

Súčasťou hodnotenia seminárnej práce bude jej prezentácia a obhajoba

Osnova predmetu

1: Úvod do problematiky ochrany archívnych dokumentov 

2: Predmet, ciele, metódy a terminológia v oblasti ochrany dokumentov

3: Dejiny ochrany archívnych dokumentov a jej súčasné podoby

4: Odborná literatúra doma a v zahraničí

5: Formy a spôsoby ochrany, prevencie a konzervácie dokumentov 

6: Krízové situácie v archívoch a ich riešenie

7: Exkurzie do archívu (Štátny archív v Bratislave, Archív mesta Bratislavy)

Na seminárnu prácu a jej prezentáciu bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent úspešne absolvovať exkurziu s praktickou ukážkou činností - ak úspešne absolvuje dochádzku a exkurziu, smie sa študent zúčastniť skúšky. V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študenti získajú základné informácie o ochrane archívnych dokumentov (AD) a legislatíve v tejto oblasti, druhoch dokumentov z hľadiska použitých materiálov, hlavných príčinách ich poškodzovania a degradácie, zásadách a význame preventívnej ochrany archívnych dokumentov, o vhodných priestorových podmienkach ich uloženia, ako aj o všeobecných zásadách konzervovania a reštaurovania archívnych dokumentov.

Stručná osnova predmetu


Úvod do problematiky ochrany archívnych dokumentov

Základy aktívnej starostlivosti o archívny materiál.

Degradácia nosičov archívnych informácií a jej prevencia.

Konzervačné metódy archívnych dokumentov.

Reštaurovanie archívnych dokumentov.

Odporúčaná literatúra


Kol.: Príručka archivára. Bratislava 1999.

HANUS, J. - SPIRITZA, J.: Ochrana archívnych dokumentov. Slovenská archivistika 1980/2.

ĎUROVIČ, M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Nakladatelství PASEKA, Praha 2002, 517 s. ISBN 80-7185-383-6.