Novoveká diplomatika 2

Vyučujúci: Mgr. Ján valo, PhD.

 • Jednosemestrálny predmet zameraný na problematiku diplomatiky najnovšieho obdobia - teda od roku 1948 až do súčasnosti (predmet je určený primárne pre študentov druhého roka Mgr. štúdia archívnictva, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
 • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Aktívna účasť a práca na seminároch (vypracúvanie priebežných seminárnych úloh)
  • Seminárna práca (min. 20 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou)
  • Záverečná ústna skúška
  • Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

  Dochádzka: 1 bod

  Práca na seminároch: 49 bodov

  Seminárna práca: 50 bodov

  Záverečná ústna skúška: 100 bodov

  Stupnica hodnotenia:

  "A" - 200 - 185 bodov

  "B" - 184 - 170 bodov

  "C" - 169 - 155 bodov

  "D" - 154 - 140 bodov

  "E" - 139 - 120 bodov

  "Fx" - 119 - 0 bodov

  Dochádzka

  Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

  Seminárna práca

  Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

  Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 20 až 30 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)
  Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej a jednoduchej úspornej neviazanej tlačenej podobe

  Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

  Ako tému si môžete zvoliť:

   

   Analýza vybraných 7 písomností z predmetného obdobia z hľadiska diplomatiky 

  Osnova predmetu

  Diplomatika najnovšieho obdobia
  a) vymedzenie predmetu
  b) vzťah diplomatiky najnovšieho obdobia a archivistiky


  Správa úradných písomností v najvyšších uhorských krajinských úradoch po roku 1848
  a) neskorší vznik organickej spisovej jednotky v Uhorsku
  b) spisová služba a jej členenie
  c) od knižných registratúr ku spisovým


  Správa úradných písomností v období neoabsolutizmu
  a) Hauerova smernica spisovej služby


  Správa písomností v období dualizmu
  a) základné registatúrne jednotky
  b) zmeny v spisovej službe justičnej správy r. 1898
  c) regulácia konceptnej služby a spisovej manipulácie župných municípií


  Správa úradných písomností v období I. ČSR
  a) stručný popis používaných kancelárskych a spisových poriadkov
  b) Kancelársky poriadok pre župné a okresné úrady z roku 1922 (1923)


  Slovenské národné orgány a ich písomnosti
  a) vymedzenie pojmu, periodizácia vývoja orgánov štátnej moci a správy po roku 1945
  b) členenie štátnej správy a popis jej funkcií, členenie aktov št. správy


  Rozdelenie písomností povereníctiev podľa hlavných úsekov št. správy
  a) charakteristické typy písomných dokumentov na povereníctvach
  b) písomnosti administratívno-politickej správy
  c) písomnosti hospodárskej správy
  d) písomnosti kultúrnej a sociálnej správy

  Súčasťou výučby budú aj exkurzie do archívov

  Podmienky na absolvovanie predmetu


  Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent aktívne pracovať na seminároch a je vyžadované tiež pravidelné vypracúvanie domácich úloh (transkripcia a analýza vybraných písomností) - ak úspešne absolvuje dochádzku, prácu sa seminároch, smie sa študent zúčastniť skúšky.

  V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu. Následne sa zúčastní študent ústnej skúšky v termínoch zverejnených prostredníctvom akademického informačného systému.

  Výsledky vzdelávania


  Študenti nadobudnú teoretické ako aj praktické znalosti z vývoja diplomatickej praxe najvyšších uhorských inštitúcií (Uhorská kráľovská kancelária, Uhorská miestodržiteľská rada, Uhorská komora) a regionálnych úradov v období 1526 – 1848. Ďalej získajú podrobný prehľad o diplomatickej produkcií v rámci Československej republiky, Slovenskej republiky (1939 - 1945), Československej socialistickej republiky, Českej a Slovenskej federatívnej republiky ako aj súčasnej Slovenskej republiky. Na seminároch získajú zručnosť pri čítaní a preklade rozličných typov písomností pochádzajúcich z kancelárii viacerých inštitúcií.

  Stručná osnova predmetu


  Diplomatika najnovšieho obdobia a) vymedzenie predmetu  b) vzťah diplomatiky najnovšieho obdobia a archivistiky Správa úradných písomností v najvyšších  uhorských krajinských úradoch 1526-1848 a) neskorší  vznik organickej spisovej jednotky v Uhorsku   b) spisová služba a jej členenie c) od knižných registratúr ku spisovým Správa úradných písomností v období neoabsolutizmu a) Hauerova smernica spisovej služby   Správa písomností v období dualizmu a) základné registatúrne jednotky b) zmeny v spisovej službe justičnej správy r. 1898 c) regulácia konceptnej služby a spisovej manipulácie župných municípií Správa úradných písomností v období I. ČSR a) stručný popis používaných kancelárskych a spisových poriadkov  b) Kancelársky poriadok pre župné a okresné úrady z roku 1922 (1923) Slovenské národné orgány a ich písomnosti a) vymedzenie pojmu, periodizácia vývoja orgánov štátnej moci a správy po roku 1945     b) členenie štátnej správy a popis jej funkcií, členenie aktov št. správy Rozdelenie písomností povereníctiev podľa hlavných úsekov št. správy a) charakteristické typy písomných dokumentov na povereníctvach   b) písomnosti administratívno-politickej správy c) písomnosti hospodárskej správy d) písomnosti kultúrnej a sociálnej správy

  Odporúčaná literatúra


  RÁKOŠ, E.: Otázky diplomatiky najnovšieho obdobia. Slovenská archivistika 1986/2, s. 133-142.

  RÁKOŠ, E.: Z dejín správy úradných písomností v r. 1526-1918. Slovenská archivistika 1993/1, s.10-28.

  RÁKOŠ, E.: Z dejín správy úradných písomností v r. 1918-1945. Slovenská archivistika 1993/2, s. 15-32.

  RÁKOŠ, E.: Slovenské národné orgány a ich písomnosti. Slovenská archivistika 1982/2, s.16-36, Slov. arch. 1983/2, s. 3-22, Slov. arch.1984/1, s.29-44.

  RÁKOŠ, E.: Spisy v archívoch. Slov. arch. 1998/1, s. 12-21.

  SEDLÁK, F.: Problematika vzťahu archivistiky k diplomatike. Slovenská archivistika 1990/1, s. 114-120.