Novoveká diplomatika 1

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Aktívna účasť na hodinách, samostatná práca na seminároch v priebehu semestra - domáca príprava prepisov a prekladov listín, písomný test na konci semestra 3 akceptované absencie - náhradné plnenie - prepis, preklad a analýza neznámeho novovekého písomného prameňa

Výsledky vzdelávania

študenti nadobudnú teoretické znalosti z vývoja diplomatickej praxe najvyšších uhorských inštitúcií (Uhorská kráľovská kancelária, Uhorská miestodržiteľská rada, Uhorská komora) a regionálnych úradov v období 1526 – 1848. Na seminároch získajú zručnosť pri čítaní a preklade rozličných typov písomností pochádzajúcich z kancelárii viacerých inštitúcií.

Stručná osnova predmetu

Uhorská kráľovská kancelária 1526-1848

a) etapy vo vývoji správy inštitúcie, fungovanie kancelárie, právomoci funkcionárov

b) písomná produkcia, typológia písomností, vonkajšie a vnútorné znaky písomností Uhorskej kráľovskej kancelárie v novoveku

Miestodržiteľská rada, Uhorská kráľovská miestodržiteľská rada

a) vývoj inštitúcie, zmeny jej postavenia v jednotlivých obdobiach po roku 1526 b) diplomatická produkcia, práca kancelárie a jednotlivých úradníkov

Gubernium

a) príčiny vzniku, osoba gubernátora, právomoci

b) chod kancelárie, písomná produkcia

Finančná správa v Uhorsku

a) organizácia Uhorskej komory, jej právomoci, úlohy a písomná produkcia

b) problematika vzniku Spišskej komory, jej funkcionári a diplomatická produkcia

Vojenská správa a vojenskí velitelia

a) vojensko-obranné aspekty organizácie štátnej moci po roku 1526

b) Dvorská vojenská rada a jej písomná produkcia

c) Hlavný vojenský výbor a jeho úlohy

d) Vojenskí velitelia, ich právomoci a diplomatická produkcia

Turecké správa na obsadenom území Uhorska 

a) Turecké administratívne oblasti, jednotliví funkcionári a úradníci

b) diplomatická produkcia tureckých úradov a jednotlivých úradníkov, výpovedná hodnota prameňov

Hodnoverné miesta po roku 1526

a) zmeny v počte a činnosti hodnoverných miest, zhoršenie ich postavenia v dôsledku nepriaznivých podmienok

b) diplomatická produkcia, protokoly vydaných listín ako nový symbol hodnovernosti

Stoličná správa a jej písomnosti po roku 1526

a) organizácia stoličnej správy, stoliční funkcionári a ich právomoci

b) typológia stoličných písomností, členenie agendy na administratívnu a súdnu, nárast písomnej produkcie v 18. storočí    

Mestá a ich diplomatická produkcia v období novoveku

a) vývoj správy miest v 16. – 19. storočí , tri volené orgány mestskej samosprávy

b) nárast písomnej produkcie, členenie mestských kníh, vznik spisovej jednotky v mestskej registratúre v druhej polovici 18. storočia

Feudálne panstvá a písomnosti správy panstva v novoveku

a) zmeny v držbe feudálnych majetkov po roku 1526, vznik komposesorátov

b) správa panstva a jej členitosť v závislosti od veľkosti panstva     

Odporúčaná literatúra

LEHOTSKÁ, D.: Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.

LEHOTSKÁ, D.: Základné diplomatické kategórie. Bratislava 1988.

LEHOTSKÁ, D.: Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.

LEHOTSKÁ, D.: Základné diplomatické kategórie. Bratislava 1988.

SEDLÁK, F.: Klasifikácia písomností patrimoniálnej správy. SA, 17, 1982/2.

NEMCOVÁ, Z.: Odraz reformnej činnosti Márie Terézie a Jozefa II. v písomnostiach Bratislavskej stolice.Zborník FFUK Historica, roč. XLV, Univerzita Komenského Bratislava 2002, s. 103-109.

ŽIFČÁK, F.: Kancelárie Levoče v druhej polovici 16. storočia, SA, 11, 1976/2.