Latinská paleografia staroveku a raného stredoveku

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.

Cieľ predmetu:

Predmet ponúka študentom úvod do problematiky latinskej paleografie. Sprostredkúva im základné informácie o vývoji disciplíny, jej cieľov a metód. Študenti sa stručne zoznámia s vývojom fenoménu písma ako takého. Väčšia časť predmetu je venovaná problematike vývoja latinského písma v období antiky a raného stredoveku (približne do 9. storočia). Teoretické prednášky sú spojené s praktickým čítaním ukážok dobových textov.

Rámcový program:

Fenomén písma (Predmet paleografie); Vymedzenie vedeckého odboru; Dejiny disciplíny; Ciele a moderné tendencie v súčasnom bádaní; Terminológia latinskej paleografie; Technické predpoklady písma (písacie látky, potreby, atramenty); Genéza písma a prehľad svetových písmových okruhov; Vznik latinského písma; Antické obdobie; Obdobie ranostredovekého partikularizmu (tzv. národné písma); Počiatky karolínskej minuskuly (8. a 9. st.oročie); Praktické cvičenia z textov dokumentov nadväzujú vždy na teoretické prednášky.

Požiadavky na absolvovanie:

Pravidelná príprava na čítanie textov, priebežné hodnotenie testovou formou.