Latinská paleografia obdobia novoveku

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.

Cieľ predmetu:

Predmet chronologicky nadväzuje na predmet Paleografia obdobia gotiky. a zaoberá sa vývojom latinského dokumentárneho písma v novovekom období (od začiatku 16. storočia). Teoretické prednášky sú spojené s praktickým čítaním ukážok dobových textov. Absolvent predmetu by mal byť schopný bezprostredne pracovať s dobovým prameňom a mal by byť schopný jeho paleografickej kritiky.

Rámcový program:

Úvod (Stručný prehľad vývoja latinského písma do konca stredoveku); Neskorostredoveké východiská ďalšieho vývoja; Vývoj humanistického písma v Taliansku a jeho šírenie za Alpy; Vývoj novovekého latinského písma vo Francúzsku, na Britských ostrovoch a v Nemecku. Vývoj neogotických druhov písma v stredoeurópskej oblasti podľa jednotlivých období (ranobarokové písmo, barokové písmo, kancelárske a individuálne písma 18. storočia, kancelárske a individuálne písma 19. storočia); Praktické cvičenia z textov dokumentov.

Požiadavky na absolvovanie:

Pravidelná príprava na čítanie textov, priebežné hodnotenie, záverečná skúška.