Latinská paleografia obdobia gotiky

Vyučujúci: prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS. PhD.

Cieľ predmetu:

Predmet nadväzuje chronologicky na predmet Paleografia staroveku a ranného stredoveku. – v centre pozornosti je vývoj stredovekého latinského písma v knižnej alebo listinnej forme od cca. 9. storočia do začiatku 16. storočia. Teoretické prednášky sú spojené s praktickým čítaním dobových textov v kópii aj originály.

Rámcový program:

Úvod (Prehľad vývoja latinského písma v antickom a ranostredovekom období); Karolínske a postkarolínske obdobie (8. až 12. storočie) v knižnej a listinnej oblasti v jednotlivých regiónoch Európy; Vznik gotiky; Ranogotické písma; Gotické písma a ich chronologický a regionálny vývoj; Vznik humanistických písiem; Praktické cvičenia z textov dokumentov; V programe kurzu je aj exkurzia do archívu.

Požiadavky na absolvovanie:

Pravidelná príprava na čítanie textov, priebežné hodnotenie, záverečná skúška.