Historická kartografia pre historikov

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy Historickej kartografie európskeho priestoru
  • V akademickom roku 2021/2022 sa budeme stretávať počas zimného semestra (pravdepodobne) prezenčne v priestoroch fakulty - časť výučby bude prebiehať mimo priestorov školy. 

Hodnotenie predmetu pozostáva z:

  • Pravidelná dochádzka (povolené 2 absencie)
  • Záverečný vedomostný test (počas zápočtového týždňa)
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu) - prezentácia s obhajobou (počas skúškového obdobia)

Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia bude vyjadrená príslušnou bodovou dotáciou:

Dochádzka: 10 bodov

Záverečný vedomostný test: 90  bodov

Seminárna práca: 100 bodov

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

 

Dochádzka

Povolené sú dve absencie, každá ďalšia absencia musí byť náležite ospravedlnená a v závislosti na povahe absencie bude potrebné vypracovať aj náhradnú úlohu podľa zadania vyučujúceho.

Záverečný vedomostný test

Záverečný vedomostný test bude zostavený z prednášaných tém počas semestra. Uskutoční sa v závere výučbovej časti semestra v termíne na základe spoločnej dohody.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe - vo formáte MS Word a PDF

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

Spracovanie vybraných (minimálne 10) kartografických prameňov z pamäťových a fondových inštitúcií na Slovensku alebo v zahraničí

Súčasťou hodnotenia seminárnej práce bude jej prezentácia a obhajoba (v rámci nej budú kladené tri otázky, ktoré súvisia s témou práce a rámcovo s problematikou širšieho odborného základu)

Na seminárnu prácu a jej prezentáciu s obhajobou bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

Ak by nastal nejaký problém s odovzdaním seminárnej práce (nepredvídané zdravotné či iné vážne dôvody) treba mi to bezprostredne oznámiť (najlepšie e-mailom) !!!

 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent úspešne absolvovať priebežný vedomostný test - ak úspešne absolvuje dochádzku a priebežný test, smie sa študent zúčastniť skúšky.

V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študenti získajú rámcové vedomosti a zručnosti o historickej kartografií na území Slovenska a Európy so zameraním na využitie týchto poznatkov v práci historika resp. učiteľa dejepisu.

Stručná osnova predmetu


1. Úvod do problematiky historickej kartografie ako PVH

2. Historický vývoj kartografie

3. Významné mapové a atlasové diela európskych tvorcov

4. Významné mapové a atlasové diela domácich tvorcov

5. Osobnosti kartografie v historickom priereze

6. Samuel Mikovíny a jeho dielo

7. Exkurzia do archívov

Odporúčaná literatúra


PURGINA, Ján. Samuel Mikovíni. Život a dielo. Bratislava: Správa geodézie a kartografie na Slovensku 1958. 263 s.

PURGINA, Ján. Tvorcovia kartografie Slovenska do polovice 18. storočia. Bratislava : Slovenská kartografia 1972.

BOHÁČ, P. a MUCHA, L. (1992). Nový svět na starých mapách. Praha

KUCHAŘ, K. (1958). Naše mapy odedávna do dneška. Praha,

KUKUČA, J. (1896). Naša Zem – jej meranie a zobrazovanie. Bratislava,

PRIKRYL, Ľ. (1982). Slovensko na starých mapách. Martin, Prikryl, Ľ. (1977): Vývoj mapového zobrazovania Slovenska.