Historická geografia strednej Európy

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na problematiku historickej geografie krajín Strednej Európy (predmet je určený primárne pre študentov prvého roka Mgr. štúdia archívnictva ako aj histórie, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
  • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Priebežný vedomostný test
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou)
  • Záverečná ústna skúška (počas skúškového obdobia)
  • Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

Dochádzka: 1 bod

Priebežný vedomostný test: 50 bodov

Seminárna práca: 99 bodov

Záverečná ústna skúška: 50 bodov


Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

Dochádzka

Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

Priebežný vedomostný test

Priebežný test bude pozostávať z prednášaného učiva a zo samostatného štúdia literatúry. Realizovaný bude v druhej polovici semestra.

Záverečná ústna skúška

Realizovaná bude počas skúškového obdobia v termínoch vypísaných v AISe

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

Analýza a pokus o rekonštrukciu vybranej lokality z hľadiska historickej geografie a topografie na základe štúdia archívnych prameňov

 

Podmienky na absolvovanie predmetu


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy), počas výučbovej časti semestra musí študent úspešne absolvovať priebežný vedomostný test - ak úspešne absolvuje dochádzku a priebežný test, smie sa študent zúčastniť skúšky.

V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu. Následne sa zúčastní ústnej skúšky.

Výsledky vzdelávania


Študent získa vedomosti a zručnosti z Historickej geografie stredoeurópskeho priestoru

Stručná osnova predmetu


1. Úvod do problematiky Historickej geografie v regióne strednej Európy

2. Odborná literatúra

3. Pramenná základňa

4. HG územia Českej republiky

5. HG územia Maďarska

6. HG územia Poľska

7. HG územia Rakúska

8. Exkurzie do archívov

Odporúčaná literatúra


RÁBIK, Vladimír - LABANC, Peter - TIBENSKÝ, Martin. Historická geografia. Trnava 2013.

SEMOTANOVÁ, Eva. Historická geografie českých zemí. Praha 2006.

POUNDS N. J. G., An Historical Geography of Europe. Cambridge 1994.

HONZÁK, F. - PEČENKA, M. - STELLER, F., VLČKOVÁ, J. Evropa v proměnách staletí. Praha 2001.

Oxfordský atlas moderních světových dějin. Praha 1991.

TYSZKIEWICZ, Jan. Geografia historyczna Polski w šredniowieczu. Warszawa, 2003.

ROMSICS, Ignác. Trianonská mierová zmluva. Bratislava 2006.