Exkurzia 2

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

Výberový predmet určený všetkým záujemcov, ale najmä študentom archívnictva, histórie, dejepisných kombinácií a pod.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Študent si pripraví a na exkurzií prezentuje referát v rozsahu minimálne 5 normovaných strán, po skončení exkurzie vypracuje správu o exkurzií. Je nevyhnutná prezenčná účasť na vlastnej exkurzií. Predmet je hodnotený iba vo výučbovej časti semestra a to na základe vyššie uvedených činností.

Výsledky vzdelávania

študenti získajú praktické vedomosti a zručnosti z archívnej teórie a praxe.

Stručná osnova predmetu


1. Návšteva miestneho archívu I.

2. Návšteva miestneho archívu II.

3. Návšteva miestnej pamätihodnosti

Odporúčaná literatúra

podľa zvolenej témy referátu.