Epigrafia a kodikológia

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD.

Cieľ predmetu:

V prvej časti je predmet venovaný kodikológii. Ponúka úvod do „archeológie knihy“ – t. j. študent získa základné informácie o spôsobe zhotovovania antických a stredovekých rukopisov, naučí sa vedeckým spôsobom analyzovať kódex. Okrem toho získa aj prehľad o obsahovom rozdelení stredovekých rukopisov ako aj o hlavných črtách vývoja knižnej kultúry (knižníc a skriptórií) na území dnešného Slovenska.

V druhej časti predmet študentovi umožňuje získať prehľad o vývoji epigrafického písma (nápisov na iných látkach ako papyrus, pergamen a papier). Absolvent kurzu by mal byť schopný základnej analýzy a vedeckej kritiky epigrafických pamiatok, napísaných latinským písmom v rozmedzí 6. st. p.n.l. až 16. st. n. l.

 

Rámcový program:

Kodikológia (predmet, metódy, ciele, terminológia); „Archeológia knihy“ – vznik kódexu v minulosti a moderný vedecký popis; Kategórie stredovekých rukopisov podľa obsahu (stručný prehľad); Nositelia knižnej kultúry na území dnešného Slovenska (hlavné knižnice, skriptóriá a skriptori).

Epigrafia (vymedzenie predmetu, špeciálna terminológia, ciele a súčasné trendy vo vývoji vedy); Špecifiká epigrafických textov; Technika zhotovovania nápisov; Prehľad vývoja antických latinských nápisov; Stredoveké nápisy; Nápisy novoveké do konca 16. storočia.

 

 

<dl class="csc-textpic-image csc-textpic-firstcol csc-textpic-lastcol" style="width:200px;"><dt></dt></dl>

Požiadavky na absolvovanie:

Seminárna práca (popis troch epigrafických nápisov do r. 1600 v rozsahu cca. 1-2 strany pre každý nápis); ústna skúška.