Domáci diplomatický vývoj v stredoveku

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-boAI-109/15 Domáci diplomatický vývoj v stredoveku

1. Počiatky diplomatickej činnosti na našom území - preduhorský diplomatický vývoj

2. Uhorská kráľovská diplomatika
a) Periodizácia
b) Jednotlivé vývinové obdobia uhorskej kráľovskej diplomatiky

3. Nekráľovská diplomatika
a) Svetskí hodnostári
b) Hodnoverné miestá
c) Verejní notári
d) Stoličná diplomatika
e) Mestská diplomatika

4. Diplomatický seminár

a) Edičné pravidlá

b) Diplomatická analýza uhorského listínného materiálu z 11. - 16. storočia

Odporúčaná literatúra

Marsina, R. Štúdie k Slovenskému diplomatáru I. HŠ 16, 1971; HŠ 18, 1973.

Marsina, R. Štúdie k Slovenskému diplomatáru II. Bratislava 1989.

Lehotská, D. Príručka diplomatiky. Bratislava 1972.

Lehotská, D. Transkripčné pravidlá, odborná terminológia a ukážky latinských textov. Bratislava 1982

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • aktívna práca na seminároch

  • záverečná skúška