Diplomatické praktikum pre historikov

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

Cieľom kurzu je osvojenie si práce s diplomatickým stredovekým a novovekým materiálom. Študenti získajú schopnosť číťať, prepisovať, prekladať a a analyzovať texty jednotlivých diplomatických kategórií.


V úvode kurzu si pripomenú základy PVH, osobitne diplomatiky a oboznámia sa so základnými diplomatickými kategóriami - ich genézou, klasifikáciou a kritikou. Osobitna pozornosť sa venuje listine a analýze jej formálnych a vnútorných,  znakov. Predpokladom pre absolvovanie kurzu je znalosť latinského jazyka.                              

Podmienkou získania kreditov je aktívna práca na seminároch a záverečná písomná previerka – prepis, preklad a diplomatická analýza neznámeho listinného textu.

Odporúčaná literatúra


LEHOTSKÁ, Darina. Príručka diplomatiky. Bratislava : SAS, 1972.

LEHOTSKÁ, Darina. Transkripčné pravidlá, odborná terminológia a ukážky latinských textov. Bratislava : UK Bratislava, 1982.

LEHOTSKÁ, Darina. Základné diplomatické kategórie. Bratislava : UK Bratislava, 1988.