Dejiny správy 4

Vyučujúci: Mgr. Ján valo, PhD.

 • Jednosemestrálny predmet zameraný na problematiku dejín správy najnovšieho obdobia - teda od roku 1948 až do súčasnosti (predmet je určený primárne pre študentov prvého roka Mgr. štúdia archívnictva, ale zapísať si ho môžu všetci záujemcovia)
 • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Seminárna práca (min. 20 normostrán vlastného textu, prezentácia s obhajobou)
  • Záverečná ústna skúška
  • Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

  Dochádzka: 10 bodov

  Seminárna práca: 90 bodov

  Záverečná ústna skúška: 100 bodov

  Stupnica hodnotenia:

  "A" - 200 - 185 bodov

  "B" - 184 - 170 bodov

  "C" - 169 - 155 bodov

  "D" - 154 - 140 bodov

  "E" - 139 - 120 bodov

  "Fx" - 119 - 0 bodov

  Dochádzka

  Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

  Súčasťou výučby budú aj exkurzie do vybraných archívov a inštitúcií

  Seminárna práca

  Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

  Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 20 až 30 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

  Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe

  Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

  Ako tému si môžete zvoliť:

   

  Charakteristika vybranej inštitúcie z hľadiska dejín spravy


  Podmienky na absolvovanie predmetu

  Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy) - ak úspešne absolvuje dochádzku, smie sa študent zúčastniť skúšky. V stanovenom termíne (do 10. mája bežného roka) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu. Následne sa zúčastní študent ústnej skúšky v termínoch zverejnených prostredníctvom akademického informačného systému.  Výsledky vzdelávania

  Základná orientácia v prednášanej problematike a schopnosť pre jej ďalšie prehlbovanie

  Stručná osnova predmetu

  Premeny správy na Slovensku v rokoch 1848 – 1867.

  Verejná správa v dualistickej Rakúsko-Uhorskej monarchii (1867 – 1918).

  Verejná správa v Československu od 1918 do 1938.

  Druhá Česko-Slovenská republika.

  Správa I. Slovenskej republiky (1939 – 1945).

  Slovenská národná správa v rokoch 1943 – 1992.

  Československá štátna správa (1945 – 1992)

  Správa Slovenskej republiky (1993 – 2013).

  Odporúčaná literatúra

  Sokolovský, Leon. Prehľad dejín verejnej správy na území Slovenska. 2. vydanie. Bratislava : Metodické centrum v Bratislave 1996. III. časť (Od roku 1848 do roku 1918.

  KOLEKTÍV. Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. I. 1848 - 1918; II. 1918 - 1945. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1971 - 1973.

  RÁKOŠ, Elemír - RUDOHRADSKÝ, Štefan. Slovenské národné orgány 1943-1968. Bratislava, SAS 1975.

  Slovenský zákonník 1939 - 1945.

  Zbierka zákonov ČSR, ČSSR, ČSFR a SR (1918-1992).

  Zbierka zákonov Slovenskej republiky od 1993.