Dejiny správy 1

Vyučujúci: Mgr. Balázs Csiba, PhD.

Jednosemestrálny predmet (v zimnom semestri), prvý zo štvorsemestrálneho prednáškového cyklu so zameraním na dejiny správy Uhorska, v rámci neho na územie Slovenska. Študenti získavajú základný prehľad o predmetnej vednej disciplíne a ústredných predstaviteľoch a orgánoch uhorskej štátnej správy (kráľ, kráľovský dvor, krajinský snem atď.) do roku 1848.

 

Stručná osnova predmetu

Úvod do problematiky dejín správy

Metodológia a terminológia dejín správy

Periodizácia dejín správy Slovenska

Premeny panovníckych kompetencií v období monarchie na Slovensku

Dvorské a krajinské inštitúcie Uhorského kráľovstva

Dvorskí a krajinskí hodnostári Uhorského kráľovstva

Dvorské (viedenské) inštitúcie habsburskej ríše s pôsobnosťou na Uhorsko a Slovensko

 

Podmienky pre absolvovanie

·         pravidelná dochádzka na vyučovanie (maximálne 2 absencie)

·         vypracovanie seminárnej práce v priebehu semestra (20% hodnotenia)

·         úspešné absolvovanie písomného priebežného (v 8. týždni semestra, 40% hodnotenia) a záverečného testu (v skúškovom období, 40% hodnotenia)

 

Stupnica hodnotenia:

"A"      100 – 90 bodov

"B"       89 – 80 bodov

"C"       79 – 70 bodov

"D"      69 – 60 bodov

"E"       59 – 50 bodov

"FX"     49 – 0 bodov