Archívnictvo pre nearchivárov

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

  • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy archívnictva a archivistiky, ktorý je určený primárne študentom študijných programov fakulty
  • Jeho cieľom je oboznámiť s praktickým využitím archívnictva v iných odvetviach ako aj každodenných činnostiach človeka a spoločnosti
  • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
  • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené 2 absencie)
  • Seminárna práca (min. 15 normostrán vlastného textu, prezentácia a obhajoba)

Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia bude vyjadrená príslušnou bodovou dotáciou:

Dochádzka: 20 bodov

Seminárna práca: 180 bodov

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

 

Dochádzka

Povolené sú dve absencie, každá ďalšia absencia musí byť náležite ospravedlnená a v závislosti na povahe absencie bude potrebné vypracovať aj náhradnú úlohu podľa zadania vyučujúceho.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe - vo formáte MS Word a PDF

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

Spracovanie vybranej témy študentom študovaného odboru (programu) s využitím archívnych prameňov 

Súčasťou hodnotenia seminárnej práce bude jej prezentácia a obhajoba (v rámci nej budú kladené tri otázky, ktoré súvisia s témou práce a rámcovo s problematikou širšieho odborného základu)

Na seminárnu prácu a jej prezentáciu s obhajobou bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy) - ak úspešne absolvuje dochádzku, smie sa študent zúčastniť skúšky. V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu, ktorej rozsah je minimálne 15 normovaných strán.

Výsledky vzdelávania

Študenti získajú všeobecné a najmä praktické vedomosti a zručnosti o slovenskom ako aj Európskom archívnictve v kontexte s nimi študovaním študijným programom

Stručná osnova predmetu

1. Úvod do problematiky - archívnictvo, archivistika a ich vzťah k iným odborom

2. Základné pojmy a orientácia v nich

3. Dejiny archívnictva v európskom priestore

4. Dejiny archívnictva na území Slovenska

5. Základy archívnej teórie

6. Archívna prax

7. Archívnictvo a vzťah k iným odborom

8. Exkurzie do archívov

Odporúčaná literatúra

HORVÁTH, Vladimír – KARTOUS, Peter – WATZKA, Juraj. Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov. Bratislava 1988.

KARTOUS, Peter – MRIŽOVÁ, Mária. Správa registratúrnych záznamov a archívnych dokumentov u ich pôvodcov. Bratislava 2003.

NOUGARET, CH. – GALLAND, B. Les instruments de recherche dans les archives. Paris 1999.

Vybrané analytické a syntetické archívne pomôcky, štúdie z časopisov a zborníkov Slovenská archivistika, Archivní časopis a Sborník archivních prací.