Archívne zbierky

Vyučujúci: Mgr. Ján Valo, PhD.

Jednosemestrálny predmet určený pre každého záujemcu o problematiku zbierok v archívoch, zbierkotvornej činnosti a teórií a praxi týkajúcej sa tohto typu archívnych súborov

Predmet sa realizuje v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 pravdepodobne prezenčnou formou.

Hodnotenie predmetu sa realizuje počas výučbovej časti semestra ako aj počas skúškového obdobia

Hodnotenia spočíva v pravidelnej dochádzke na vyučovanie (povolené 2 absencie) a vo vypracovaní a prezentácií a obhajobe seminárnej práce. 

Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia má svoju presnú bodovú dotáciu:

Dochádzka: 10 bodov

Seminárna práca: 190 bodov


Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

Dochádzka

Sú povolené 2 absencie počas semestra. Dochádzka je nevyhnutnou súčasťou priebežného hodnotenia. Študent, ktorý bude mať viac ako dve absencie je povinný sa včas ospravedlniť prostredníctvom elektronickej pošty a vypracovať náhradnú seminárnu prácu v závislosti na počte absencií nad stanovený rámec podľa zadania vyučujúceho.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle Smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 15 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe - vo formáte MS Word a PDF

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

 

Analýza vybraných 10 písomností ktoré pochádzajú z archívnych zbierok


Študent je povinný počas semestra zúčastňovať sa pravidelne vyučovania (povolené sú dve neospravedlnené absencie, každá ďalšia musí byť nahradená vypracovaním náhradnej úlohy - ak úspešne absolvuje dochádzku, smie sa študent zúčastniť skúšky.

V stanovenom termíne (do 31.12.2021) odovzdá v elektronickej podobe a následne v skúškovom období prezentuje a rovnako aj obhajuje predloženú seminárnu prácu.

Výsledky vzdelávania


Študenti získajú základné informácie a poznatky o archívnych zbierkach nielen na Slovensku aj v Európe

Stručná osnova predmetu


1. Úvod do problematiky

2. Archívna zbierka - definícia, charakteristika, prax

3. Vznik archívnej zbierky

4. Typy archívnych zbierok

5. Problematika sprístupňovania archívnych zbierok

6. Archíve zbierky v štátnych archívoch na Slovensku

7. Archíve zbierky v špecializovaných archívoch na Slovensku

8. Archívne zbierky v archívoch v zahraničí

9. Exkurzia do archívov

Odporúčaná literatúra


HUDEC, Rudolf. Krátky sprievodca Archívom Divadelného ústavu Bratislava. Bratislava : Divadelný ústav, 2011. Základné publikácie. ISBN 9788089369294.

OROSOVÁ, Martina a Magdaléna BRÁZDILOVÁ. Sprievodca po Archíve Pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Bratislava : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2007. ISBN 9788089175161.

Archívy v krízových situáciách: zborník príspevkov z XIII. archívnych dní v Slovenskej republike, ... Bojnice 26.-28. mája 2009. [Bratislava] : Spoločnosť slovenských archivárov, 2009. ISBN 9788097020538.