Archívna teória

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-moAI-100/15 Archívna teória

1. Archívna veda – archivistika a jej havné a špeciálne súčasti

2. Počiatky formovania sa archívnej teórie

3. Archívni teoretici 16. storočia

4. Archívni teoretici 17. storočia

5. Archívni teoretici 18. storočia

6. Vznik a vývoj provenienčného princípu

7. Proveniencia a pertinencia v archíve

8. Aktuálne problémy archívnej vedy

Odporúčaná literatúra

Brenneke, A. - Leesch, W. Archivkunde. Ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des Europäischen Archivwesens. Leipzig 1953.

Vybrané štúdie v archívnych periodikách Slovenská archivistika, Archivní časopis, Sborník archivních prací.

Meisner, H. O. Archivalienkunde von 16. Jhd. bis 1918. Leipzig 1969.

Štouračová, J. Úvod do archivnictví. Brno 1999.

Robótka, H. - Ryszewski, B. - Tomczak, A. Archiwistyka. Warszawa 1989.

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • záverečný test