Archívna prax

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.

A-moAI-101/15 Archívna prax

1. Základy archívnej praxe.
2. Archívna odborná terminológia
3. Základné otázky predarchívnej starostlivosti

4. Registratúra a fond

5. Genéza archívneho fondu

6. Fond, osobný fond a zbierka

7. Akvizície archívneho materiálu

8. Prostriedky základnej evidencie

7. Sprístupňovanie archívnych súborov

8. Triedenie a usporadúvanie

9. Archívne pomôcky

10. Klasifikácia archívnych dokumentov a fondov

11. Súčasná archívna teória a prax

12. Archívna legislatíva

Odporúčaná literatúra

Štouračová, J. Úvod do archivnictví. Brno 1999.

Vybrané štúdie v archívnych periodikách Slovenská archivistika, Archivní časopis, Sborník archivních prací.

Ochrana, sprístupňovanie a využívanie archívnych dokumentov. Bratislava 1988.

Kartous, P. - Mrižová, M. Správa registratúry a archívu podnikateľských a iných subjektov. Bratislava 2000.

Manuel d´archivistique. Paris 1970.

Podmienky získania kreditov:

  • účasť na výučbe

  • záverečná skúška