Aplikované vedy v múzeu

Vyučujúci: doc. PhDr. Juraj Roháč, CSc.; Mgr. Ján Valo, PhD.

 • Jednosemestrálny predmet zameraný na základy pomocných vied historických a ďalších vied, ktoré sú aplikovateľné v múzejnej praxi a v muzeológií
 • Hodnotenie predmetu pozostáva z:
 • Pravidelná dochádzka na vyučovanie (povolené celkovo 4 absencie)
 • Záverečný vedomostný test (počas zápočtového týždňa)
 • Záverečné ústne kolokvium (cez skúškové obdobie)
 • Seminárna práca (min. 10 normostrán vlastného textu, prezentácia a obhajoba)

Každý študent môže celkovo získať max. 200 bodov, kde každá zložka hodnotenia bude vyjadrená samostatnou známkou "A" až "Fx" a príslušnou bodovou dotáciou:

Dochádzka: 20 bodov

Záverečný test: 60 bodov

Záverečné ústne kolokvium: 60 bodov

Seminárna práca: 60 bodov

 

Stupnica hodnotenia:

"A" - 200 - 185 bodov

"B" - 184 - 170 bodov

"C" - 169 - 155 bodov

"D" - 154 - 140 bodov

"E" - 139 - 120 bodov

"Fx" - 119 - 0 bodov

 

Dochádzka

Povolené štyri absencie (dve v rámci prednášok a dve v rámci seminára), každá ďalšia absencia musí byť náležite ospravedlnená a v závislosti na povahe absencie bude potrebné vypracovať aj náhradnú úlohu podľa zadania vyučujúceho.

Záverečný vedomostný test

Záverečný vedomostný test bude zostavený zo seminárnych tém uskutočnených počas semestra. Uskutoční sa v závere výučbovej časti semestra počas zápočtového týždňa

Záverečné ústne kolokvium

Uskutoční sa počas skúškového obdobia. Bude pozostávať z viacerých vedomostných otázok.

Seminárna práca

Je potrebné ju vypracovať primerane v zmysle smernice rektora č. 12/2013 t.j. v základných náležitostiach ako záverečnú prácu.

Rozsah vlastnej práce (od úvodu po záver) 10 až 20 normostrán (1 normostrana = 1800 znakov)

Seminárnu prácu odovzdáte v elektronickej podobe - vo formáte MS Word a PDF

Termín odovzdanie seminárnej práce: 31.12.2021

Tému práce si zvolí každý samostatne po spoločnej konzultácií

Ako tému si môžete zvoliť:

Podrobné priblíženie vybranej pomocnej vedy historickej a to na základe štúdia literatúry a iných informačných zdrojov s praktickou ukážkou - analýza vybraného prameňa vhodného pre zvolenú vedu.

Súčasťou hodnotenia seminárnej práce bude jej prezentácia a obhajoba (v rámci nej budú kladené tri otázky, ktoré súvisia s témou práce a rámcovo s problematikou širšieho odborného základu zvolenej PVH)

Na seminárnu prácu a jej prezentáciu s obhajobou bude potrebné sa vopred prihlásiť prostredníctvom AISu.

Výsledky vzdelávania:


Výsledkom vzdelávacej činnosti je predovšetkým príprava študentov na každodennú prácu v múzeách a využitie vybraných aplikovaných vedných disciplín v múzejnom prostredí.

Stručná osnova predmetu:

 • Sústava aplikovaných vied v múzeách, klasifikácia a charakteristika
 • Úvod do pomocných vied historických, klasifikácia, predmet, ciele a možnosti využitia v múzeách
 • Úvod do archivistiky
 • Úvod do knihovedy
 • Vybrané historické vedy a ich rozvoj v domácich a zahraničných múzeách (epigrafia, numizmatika, faleristika, historická metrológia)
 • Stredoveká a novoveká diplomatika
 • Čítanie a interpretácia vybraných historických dokumentov
 • Prírodné a technické vedy v múzejnej práci v nadväznosti na typológiu múzeí a charakter ich zbierkových fondov
 • Exkurzie do archívov a múzeí