Predmety pre I. a II. stupeň štúdia

Povinné predmety pre študentov archívnictva, muzeológie a digitalizácie historického dedičstva

Tu nájdete informácie o povinných predmetoch pre bakalársky a magisterský stupeň študijného programu archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva 

STRÁNKA JE VO VÝSTAVBE

Povinné predmety pre študentov archívnictva

Tu nájdete informácie o povinných predmetoch pre bakalársky a magisterský stupeň študijného programu archívnictvo 

Archívna prax

Archívna teória

Archívny manažment

Dejiny správy 1

Dejiny správy 2

Dejiny správy 3

Dejiny správy 4

Domáci diplomatický vývoj v stredoveku

Epigrafia a kodikológia

Kresťanská chronológia

Latinská paleografia staroveku a raného stredoveku

Latinská paleografia obdobia gotiky

Latinská paleografia obdobia novoveku

Novoveká diplomatika 1

Novoveká diplomatika 2

Ochrana archívnych dokumentov

PVH - Genéza a vývoj

Seminár k bakalárskej práci 1

Seminár k bakalárskej práci 2

Seminár k diplomovej práci 1

Seminár k diplomovej práci 2

Špeciálna diplomatika

Úvod do archívnictva

Základné diplomatické kategórie

Základy informatiky pre archivárov

Základy PVH 1 (chronológia, metrológia)

Základy PVH 2 (heraldika, genealógia)

Základy PVH 3 (sfragistika, numizmatika, genealógia)

Základy PVH 4 (historická geografia a historická demografia)

Základy správy registratúry

 

Povinne voliteľné predmety pre študentov archívnictva

Historická demografia - pohyb obyvateľstva

Historická geografia Strednej Európy

Historická geografia a topografia

Špeciálne problémy PVH 1

 

Výberové predmety

Archívne zbierky

Aristokracia v Uhorsku v pomoháčskom období

Digitalizácia archívneho dedičstva

Exkurzia 1

Exkurzia 2

Exkurzia 3

Exkurzia 4

Hospodárstvo mesta a každodennosť vo svetle účtovných prameňov

Písomná produkcia slobodného kráľovského mesta ako prameň k dejinám každodennosti

Praktické archívnictvo

 

Predmety určené študentom iných študijných programom

Aplikované vedy v múzeu

Archívnictvo pre nearchivárov

Dejiny správy pre historikov

Diplomatické praktikum pre historikov

Historická kartografia pre historikov

Paleografia pre historikov

Pomocné vedy historické

Pramene k dejinám umenia

Základy archívnictva pre historikov