Matúš Kaščák

Mgr. Matúš Kaščák

Narodil sa v Levoči (1994), kde v rokoch 2010 – 2014 absolvoval Gymnázium sv. Františka Assiského. V roku 2014 začal študovať odbor archívnictvo na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas vysokoškolského štúdia ho zaujala problematika urbánnych dejín v ranom novoveku. Aktívne sa zapojil do Študentských vedeckých odborných konferencií – sekcia archívnictvo. V roku 2018 získal 1. miesto za prácu pod názvom Sondy do vzťahu mesta Levoča a jeho poddanských obcí v 17. storočí. V novembri roku 2017 vystúpil s príspevkom na česko-slovenskej študentskej konferencii Vzdelanosť v premenách času organizovanej na pôde Univerzity Komenského. Bakalársky stupeň štúdia zavŕšil prácou zameranou na analýzu daňového súpisu z Levoče z roku 1696. Odbor archívnictvo ukončil v roku 2019 získaním magisterského titulu a obhájením diplomovej práce s názvom Vzťah mesta Levoča a jeho poddanských obcí v 16. - 18. storočí z pohľadu zemepanskej správy.

 

Momentálne je interným doktorandom na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty UK. Venuje sa problematike komunálnej správy v 16. až 18. storočí. Témou jeho dizertačnej práce je Hospodárska správa vybraných miest na Slovensku v novoveku. Zameriava sa na analýzu kompetenčnej náplne mestských úradov a úradníkov s cieľom komparácie správnych štruktúr a tiež na personálne obsadenie úradných postov. Pozornosť sústredí na niekdajšie hornouhorské slobodné kráľovské mestá.

Od roku 2017 zároveň pracuje ako archivár v Archíve Univerzitnej knižnice v Bratislave. Na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave sa okrem iného podieľa na príprave popularizačných prednášok a tematických výstav venovaných dejinám knižnice predovšetkým v medzivojnovom období.