Martina Kočí

Mgr. Martina Kočí

Narodila sa v roku 1979 v Bratislave. Po absolvovaní gymnázia A. Einsteina v rokoch 1993 – 1997, pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore filozofia – história, učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov. Štúdium ukončila v roku 2002 obhájením diplomovej práce na tému Venné majetky uhorských kráľovien v stredoslovenskej banskej oblasti do roku 1478

V roku 2003 nastúpila do Múzea školstva a pedagogiky v Bratislave na post kurátorky, od roku 2020 je jeho riaditeľkou.

Venuje sa výskumu tém z dejín školstva, ale i muzeologickej problematike.

Od roku 2019 je externou doktorandkou v študijnom programe slovenské dejiny. Témou jej dizertačnej práce je Akvizičná činnosť inorezortných múzeí na Slovensku.