Leon Sokolovský

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc.

Žiak a nástupca prof. J. Nováka vo vedení odboru, prvý vedúci Katedry archívnictva a pomocných vied  historických na FIF UK. Narodil sa 2. novembra 1949 v Kokave nad Rimavicou. Do základnej  (pôvodne osemročnej) školy chodil počas rokov 1956 -1961 v rodnej obci. Od roku 1961 do 1965 navštevoval II. základnú deväťročnú školu v Rimavskej Sobote. Tam potom v rokoch 1965 až 1968 študoval aj tzv. humanitnú vetvu na Strednej všeobecnovzdelávacej škole. Po maturite sa stal poslucháčom Filozofickej fakulty UK v Bra­tislave. Najskôr mal zvolenú kombináciu učiteľského štúdia dejepis - nemčina, ale v treťom semestri, roku 1970 prestúpil na odborné štúdium archívnictva. Promovaný bol v roku 1973. V rokoch 1982 - 1984 absolvoval ešte večernú univerzitu marxizmu-leninizmu a v školskom roku 1985/86 špecializo­vané štúdium pedagogiky vysokých škôl na FIF UK.
    V roku 1974 získal po rigoróznom konaní doktorát filozofie (PhDr.). V rámci samostatnej vedeckej prípravy roku 1986 nadobudol hodnosť kandidáta historických vied (CSc.). V roku 1994 sa na základe habilitácie pred Vedeckou radou FIF UK stal docen­tom pomocných vied historických. Po ukončení inauguračného konania prevzal 8. januára 1999 dekrét, ktorým bol menovaný za univerzitného profesora histórie.
    Ešte ako poslucháč piateho ročníka bol L. Sokolovský od 1. januára 1973 prijatý za asistenta na Katedre československých dejín a archívnictva FIF UK. Najskôr s polo­vičným a po ukončení vysokoškolského štúdia od 1. júla toho istého roka s plným pra­covným úväzkom. Po troch rokoch, l. júla 1976, sa stal odborným asistentom a v tomto zaradení pracoval až do 1. augusta 1994, keď bol ustanovený za docenta. Od 1. februára 1999 začal pôsobiť ako profesor pôvodne na Katedre slovenských dejín a archívnictva. Po jej rozdelení od 1. januára 2000 prešiel na novozaloženú Katedru archívnictva a po­mocných vied historických FIF UK.
    Prof. L. Sokolovský vystriedal k 1. februáru 1996 vo funkcii vedúceho odboru archívnictva prof. J. Nováka. Po vzniku samostatnej Katedry archívnictva a PVH bol v čase od 1. januára do 31. marca 2000 poverený jej dočasným vedením a od 1. apríla 2000 stál až do roku 2011 na jej čele ako riadne vymenovaný vedúci. Súčasne je profesorským garantom študijných programov archívnictva a pomocných vied historických na FIF UK. Z jeho ďalších organizačných aktivít treba popri členstve v rozličných komisiách spomenúť najmä funkciu predsedu Hornej komory Akademického senátu FIF UK v rokoch 1998 -  1999.
    Ťažiskom pedagogického pôsobenia prof. L. Sokolovského boli a sú dejiny správy, ktoré prednáša študentom archívnictva (od roku 1976), ako aj študentom histórie a výberovo ďalším záujemcom (od roku 1986). Ďalej vyučoval, respektíve, vyučuje paleografiu, kodikológiu a epigrafiu (1979 - 1996), paleografický seminár (1979 -2000), pramene k dejinám štátu a práva (1987/88), diplomový seminár (od 1989) a pomocné vedy historické pre historikov (od 2001).
    Doterajšia vedecko-pedagogická činnosť prof. L. Sokolovského bola ocenená Križkovou medailou za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva (1999).
    Ďalšie biografické údaje a súvisiace informácie o prof. L. Sokolovskom boli uverej­nené v publikáciách: MIHÁLY, F.: Osobnosti Novohradu. Lučenec : Mestský úrad, 1995, s. 105; DUBOVSKÝ, D.: Biografický lexikón mesta Revúca. Revúca : MKS, 2000, s. 216. Zmienky o jeho činnosti sa nachádzajú aj na stránkach časopisu Slovenská archivistika, v správach o štúdiu archívnictva na Filozofickej fakulte UK od roku 1973.

1. septembra 2020 ukončil svoj pracovný pomer na fakulte, ale naďalej sa aktívne podieľa na výučbe.

 

Osobné údaje

Dátum a miesto narodenia: 2. 11. 1949, Kokava nad Rimavicou.

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

-      1956 - 1961 Osemročná stredná škola / Základná deväťročná škola, Kokava nad Rimavicou.

-      1961 - 1965. Základná deväťročná škola, Rimavská Sobota.

-      1965 - 1968 Stredná všeobecnovzdelávacia škola (humanitná vetva,) Rimavská Sobota

-      1968 - 1973 Filozofická fakulta Univerzity Komenského (1. až 4. semester: dejepis - nemčina; 5. až 10. semester historické vedy - archívnictvo), Bratislava.

-      1974 Rigorózna práca: „K otázke vzniku, vývoja a zaradenia Malého Hontu do systému stoličnej správy Uhorského kráľovstva.“ (PhDr. v odbore pomocné vedy historické ), Filozofická fakulta UK, Bratislava,.

-      1986 Kandidátska práca: „Formy správy stredovekej dediny na Slovensku.“ (CSc. v odbore pomocné vedy historické), Filozofická fakulta UK, Bratislava,.

-      1994 Docentská habilitácia:. Habilitačná práca: „Usporiadanie a život stredovekej dediny na Slovensku vo svetle dejín správy.“ (docent pre odbor pomocné vedy historické), Filozofická fakulta UK, Bratislava.

-      1999 Profesorská inaugurácia: (profesor histórie ) na FIF UK v Bratislave.

 

Terajšie postavenie a funkčné zaradenie:

-      univerzitný profesor histórie;

-      predseda komisií pre štátne skúšky - archívnictvo;

 

Vedeckovýskumná činnosť

           Dejinami správy sa začal systematicky zaoberať ako vôbec prvý interný učiteľ s touto špecializáciou na Odbore archívnictva a pomocných vied historických FIF UK Doteraz rozpracoval niektoré metodologické otázky tejto vednej disciplíny. Vo všeobecnej rovine i v konkrétnych tematických okruhoch tiež nastolil a riešil problematiku terminológie slovenských dejín správy ako vedy.
            Uskutočnil rozsiahly výskum v doteraz u nás neprebádanej problematike dejín správy stredovekej dediny. Na základe štúdia domácej a zahraničnej literatúry, ale prevažne podľa údajov z edovaných a archívnych dokumentov v našich i zahraničných (Maďarsko) archívov spracoval monografiu pod názvom Správa stredovekej dediny na Slovensku (Bratislava, AEP 2002).
            Ďalej sa venoval otázke osobitného postavenia Malohontského dištriktu v stoličnej samospráve Uhorského kráľovstva. Publikoval k nej niekoľko na seba nadväzujúcich štúdií. Výsledkom je monografia Stručné dejiny Malohontu do roku 1803. (Martin, Gradus 1997). Táto práca prispieva nielen k lepšiemu objasneniu dejín správy a vôbec dejín historicko - geografického územia Slovenska, ale aj k znovuoživeniu regionálneho povedomia miestneho obyvateľstva.
            V heraldike a sfragistike  zameral svoj vedecký záujem ťažiskovo na symboly slovenských miest a obcí. V prevažnej väčšine publikovaných štúdií s touto problematikou, ale aj v ďalších podobných, doteraz neuverejnených expertízach, prezentoval niekoľko predtým neznámych  heraldicko - sfragistických pamiatok. Na základe jeho odporúčania obnovili, prijali alebo upravili svoj erb, pečať a vlajku mestá a obce Hnúšťa, Kokava nad Rimavicou, Rimavská Seč, Rimavská Sobota, Rožňava, Beladice, Uhorské, Mašková, Lehôtka, Gemerská Poloma, Revúca a mnohé ďalšie.
            Diplomatiky sa dotkol z aspektu teoretického i praktického. V prvom prípade naznačil metodologické súvislosti tejto pomocnej vedy historickej s dejinami správy. V druhom spracoval a vydal dva samostatné tituly edícií historických prameňov.
            Pri príležitosti sympózia usporiadaného Sekciou archívnictva a pomocných vied historických Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV roku 1990 vypracoval štúdiu v, ktorej po prvý raz komplexne zhrnul problematiku paleografie ako vedy na Slovensku, zhodnotil jej stav a naznačil jej perspektívu.

 

Pedagogická činnosť

 
            Počas doterajšej pedagogickej praxe na FIF UK vyučoval, respektíve vyučuje predmety: Dejiny správy; Paleografia, kodikológia, epigrafia; Paleografický seminár; Pramene k dejinám štátu a práva; Pomocné vedy historické; Diplomový seminár; Výberové prednášky a semináre z dejín správy a pomocných vied historických. Okrem toho je v odbore archívnictvo a pomocné vedy historické na FIF UK predsedom skúšobných komisií pre štátne záverečné skúšky /Mgr./; rigorózne skúšky /PhDr./;spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium /PhD./

 

Ostatné odborné aktivity v minulosti a súčasnosti

 
-      Prednášky z dejín verejnej správy Slovenska do roku 1918 na Škole verejnej správy Academie Istropolitany v Bratislave. (1992);

-      Cyklus prednášok z dejín verejnej správy na Slovensku od počiatkov do súčasnosti pre Metodické centrá Bratislava a Západné Slovensko (1995);

-      Člen Archívnej komisie Predsedníctva SAV (1988);

-      Člen Komisie pre historickú geografiu pri Vedeckom kolégiu SAV (1990);

-      Člen Názvoslovnej komisie Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (1991);

-      Člen pracovnej skupiny odborníkov Komisie vlády SR na vypracovanie návrhu na územné a správne členenie SR (1991);

-      Člen pracovnej skupiny Slovenskej národnej rady pre posúdenie problematiky zmeny územného a správneho členenia SR a zvolenie za jej vedúceho (1992);

-      Člen Heraldickej komisie MV SR (1994);

-      Expert pre dejiny a odbornú terminológiu verejnej správy pri Únii miest a obcí SR (1995);

-      Predseda Slovenskej genealogicko – heraldickej spoločnosti (1997);

-      Člen Slovenského národného komitétu historikov (2001);

-      Člen pracovnej skupiny Akreditačnej komisie Vlády SR pre oblasť historických vied a etnológie (2003);

-      Člen Heraldickej rady Bratislavského samosprávneho kraja (2003);

-      Zakladajúci člen Gemersko – malohontskej vlastivednej spoločnosti (1968);

-      Člen Rady pre vojenskú symboliku Ministerstva obrany SR